Archive for the Život farnosti Category

júl 6 2019

Božie telo 2019

Vo štvrtok 20. júna 2019, na ktorý tento rok pripadol prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sa veriaci myjavskej farnosti nielen zúčastnili večernej svätej omše, ale svoju vieru v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v tajomstve sviatosti Eucharistie vyjadrili aj vonkajšou procesiou okolo farského kostola. Ochotní farníci pripravili 4 oltáriky, deti rozsýpali na cestu kvetové lupienky, chlapci miništranti zabezpečili dôstojnú asistenciu a speváci pozdvihli slávnosť nábožnými spevmi. Niekoľko fotografií zachytáva priebeh eucharistickej procesie.

 

 

júl 6 2019

Prvé sväté prijímanie 2019

V nedeľu 2. júna 2019 pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod. prijalo po prvýkrát Najsvätejšiu Eucharistiu deväť detí z myjavskej farnosti. Táto slávnosť bola zavŕšením ich 9-mesačnej prípravy, počas ktorej sa od septembra 2018 za podpory rodičov stretávali na piatkových farských katechézach. Zároveň slávnosť prvého svätého prijímania otvorila deťom cestu k plnému sviatostnému životu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom sviatostného odpustenia vo svätej spovedi a prijímaním Ježišovho eucharistického Tela pri svätej omši. V sobotu 29. júna 2019 pristúpil k prvému svätému prijímaniu ešte jeden chlapec z Myjavy, čím sa tohtoročný počet prvoprijímajúcich detí doplnil na desať.

 

 

apr 30 2019

Veľká noc 2019 v obrazoch

Veľkonočné sviatky, ktoré v tomto roku pripadli na druhú polovicu apríla, prebehli vo Farnosti Myjava pokojne a dôstojne. Výnimkou bola len prudká predkostolová oblievačka na Veľkonočný pondelok. Fotografie zachytávajú veľkonočné slávenia vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave.

Prvé tri fotografie: Zelený štvrtok – umývanie nôh 12 osobám rezrezentujúcim celé spoločenstvo a záverečné prenesenie Oltárnej sviatosti do bočného bohostánku.

Ďalšie tri fotografie: Veľký piatok – úvodná prostrácia, spev pašií a odkrývanie kríža na poklonu.

Ďalšie štyri fotografie: Biela sobota – úvodný obrad svetla, obnova krstných sľubov s horiacimi sviečkami, vonkajšia procesia na oslavu Vzkrieseného Pána.

Posledné dve fotografie: Veľkonočný pondelok – účastníci oblievačky.

 

 

apr 17 2019

Kvetná nedeľa – vstup do Veľkej noci

Kvetnou nedeľou sa začína sláviť Veľký týždeň Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Aj tento rok sa veriaci myjavskej farnosti s ratolesťami v rukách zhromaždili na Kvetnú nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 14. apríla 2019, aby od historickej brány uskutočnili procesiu do farského kostola. Kvetná nedeľa týmto liturgickým úkonom pripomína Ježišov slávnostný vstup do mesta Jeruzalema pred jeho ukrižovaním. Okrem evanjeliovej správy o Ježišovom príchode do mesta sú súčasťou slávenia na Kvetnú nedeľu aj pašie, ktoré je zvykom prednášať slávnostne – spievanou formou, aby sa tak čo najlepšie pripravili mysle i srdcia veriacich na hlboké udalosti viery prežívané počas Veľkej noci.

 

 

mar 30 2019

Štafetová adorácia rodín za rodiny

V sobotu 23. marca 2019 sa Farnosť Myjava zapojila do modlitbovej akcie, kedy sa vo farskom kostole pred eucharistickým Kristom modlili rodiny za rodiny. Viac než 12 rodín sa počas dňa od ôsmej hodiny rannej do ôsmej hodiny večernej vystriedalo, aby sa modlili za seba, za svojich blízkych i za ďalšie, známe i neznáme rodiny navzájom. Podnet zorganizovať toto podujatie prišiel z Rodinkova v Belušských Slatinách, ktoré sa venuje duchovnej pomoci kresťanským rodinám. Nech je ochota modliť sa, adorovať a odovzdávať všetkých a všetko Bohu odmenená aj v Myjave hojným Božím požehnaním.

 

feb 20 2019

Detský karneval 2019

Vyše 30 detí sa v nedeľu 17. februára 2019 popoludní zúčastnilo karnevalu, ktorý v priestoroch Centra voľného času v Myjave pripravila myjavská farnosť. V sprievode svojich rodičov sa na tanečnom a súťažnom parkete hmýrili najrozličnejšie masky, či už kúpené alebo aj vlastnoručne pripravené. Nechýbali princezné, nevesta, námorník, robot, Spiderman, rozličné zvieratká či dokonca kreatívne masky ako búrka a sanitka. Fašiangy pred začiatkom kajúcneho obdobia pôstu teda aj deti prežili naplno a radostne.

 

 

feb 2 2019

Ekumenické bohoslužby

Videoreportáž myjavskej televízie prináša informáciu o ekumenických bohoslužbách, ktoré sa opäť aj tento rok konali v Myjave v rámci januárového týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V duchu hlavnej tohoročnej myšlienky "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať" sa spoločne modlili katolíci a evanjelici nielen v Myjave a na Starej Myjave, ale aj na Turej Lúke v rámci spolupráce z Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi na Turej Lúke.

 

 

jan 17 2019

Bohaté Vianoce 2018

Spoločenstvo veriacich myjavskej farnosti aj tento rok prežilo duchovne bohaté Vianoce. Najdôležitejším duchovným programom boli liturgické slávenia jednotlivých sviatkov: Božieho narodenia, nedele Svätej rodiny s obnovením manželských sľubov, poďakovania Pánu Bohu v posledný deň roka, Panny Márie Bohorodičky na Nový rok a Zjavenia Pána s požehnaním vody, soli, kriedy a tymiánu. K tomu sa však pridali ďalšie duchovné podujatia. Na prvom mieste vydarená jasličková slávnosť s programom detí, biblickou scénkou a záverečnou adoráciou s eucharistickým požehnaním a tiež koledovanie Dobrej noviny po domoch, pri ktorom dve skupinky koledníkov navštívili na sv. Štefana 18 domácností. Obdobie po slávnosti Zjavení Pána sa zas spája s trojkráľovou koledou a požehnávaním príbytkov kňazom.

 

 

dec 29 2018

Adventné roráty 2018

Počas adventu sa aj v tomto roku veriaci myjavskej farnosti stretali na skorých ranných svätých omšiach pri sviečkach. Boli na to tri príležitosti – každú adventnú stredu o 6.00 hod. Roráty sa tešili peknej účasti veriacich ako staršej, tak aj strednej a – čo je výborné – aj mladej generácie. Okrem duchovného zážitku, modlitby a adventného zamyslenia pri svätej omši boli príťažlivou súčasťou rorátneho programu spoločné raňajky na fare. Posilnení na duši i na tele tak mohli mnohí svedčiť o tom, ako sa namáhavé skoré ranné vstávanie premenilo na svieži deň a radostné očakávanie Vianoc. 

 

 

okt 24 2018

Púť mužov na horu Butkov

V nedeľu 21. októbra 2018 vykonali muži z myjavskej farnosti púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, ktoré sa nachádza v kameňolome na hore Butkov nad Ladcami. Myšlienka tejto mužskej púte sa zrodila na jednom zo stretnutí modlitieb otcov, ktoré pravidelne bývajú každý utorok večer na fare v Myjave. Skupinka 11 pútnikov sa počas pešej cesty na vrchol dlhej asi 1400 m pomodlila krížovú cestu milosrdenstva pri jednotlivých zastaveniach vybudovaných z kameňa. Potom mohli pútnici obdivovať zaujímavosť a duchovnú inšpiratívnosť tohto mladého, novovzniknutého pútnického miesta Slovenska, ktoré ponúka nielen krásny výhľad, ale aj kríž, sochu Panny Márie, kaplnku, mnoho pamätníkov, modlitieb na kamenných tabuliach a získaných relikvií svätých.