Archive for the Život farnosti Category

nov 19 2019

Jesenné nedeľné popoludnie

V nedeľu 20. októbra 2019, kedy sme si pripomínali misijné dielo Cirkvi, bolo pre veriacich vo Farnosti Myjava pripravené pekné popoludnie. Najprv sa na fare pozeral misijný film „Dotknúť sa rán“ o misijnej práci v africkej Rwande, ktorú sme tento rok podporili aj finančnou zbierkou. Deti čakalo po filme pred farou veľké prekvapenie. Dobrosrdeční farníci – chovatelia priniesli poštových holubov, ktorých deti mohli vziať do rúk a vypustiť. Potom sa početná skupina farníkov zišla v oddychovom areáli Padelky, kde za výborného vetra a príjemného jesenného počasia púšťali šarkanov, opekali, hrali sa a rozprávali.

.

.

.

sep 23 2019

Pochod za život v Bratislave 2019

Farnosť Myjava sa spojila s Farnosťou Brezová pod Bradlom a približne 45 ľudí sa včlenilo do 50-tisícového davu na treťom Národnom pochode za život v Bratislave v nedeľu 22. septembra 2019. Po ceste autobusom sa farníci napoludnie pomodlili na bratislavskej Kalvárii pri Lurdskej jaskynke k Panne Márii, Matke Života a potom pešo smerovali na Námestie slobody. Niektorí absolvovali celú trasu pochodu, iní prešli len skrátenú verziu, pretože organizátori informovali, že čelo pochodu už po celej trase dorazilo späť, kým niektorí sa ešte ani nepohli z námestia. Účastníci môžu vydať svedectvo o pokojnej a radostnej atmosfére množstva ľudí prevažne strednej a mladej generácie, ktorí sa verejne prišli postaviť „za najmenších z nás“.

 

 

sep 19 2019

Miništrantský výlet

V prvú septembrovú sobotu sa skupina miništrantov z Myjavy vybrala na spoločný výlet. Bol odmenou pre tých najhorlivejších miništrantov v súťaži, ktorá prebiehala od Adventu 2018 do Zoslania Ducha Svätého 2019. Siedmi chlapci s najvyšším počtov bodov, ktoré získavali za službu pri oltári, navštívili najprv pútnické miesto – Skalku pri Trenčíne, spojenú so životom svätých pustovníkov Svorada – Andreja a Benedikta. Zo životopisu spoznali ich náročný asketický a kontemplatívny život, miesto ich pobytu i blízky farský kostol na Skalke. Posilnení obedom potom zažili dve akčné hry v trenčianskej Laser Aréne, do ktorých vložili plné nasadenie, presnú mušku i chlapčenskú súťaživosť.

 

 

sep 7 2019

Detský farský tábor 2019

Od nedele 18. augusta 2019 do najbližšej soboty sa 23 detí zúčastnilo detského tábora myjavskej farnosti, ktorý má už dlhoročnú neprerušenú tradíciu. Po zaujímavom i náročnom cestovaní vlakom bola prvým otváracím programom nedeľná svätá omša v kaplnke spišského diecézneho centra mládeže v podtatranskej obci Važec. Tento dom sa stal pre deti na niekoľko dní nielen domovom, ale aj miestom hier, súťaží, modlitby, spoločných aktivít a východiskovým bodom spoznávania tatranskej prírody. Za týždeň aj vďaka výbornému počasiu stihli cestovanie ozubnicovou železnicou, prechádzku zo Štrbského na Jamské pleso, túru z Hrebienka na Skalnaté pleso, lanovku, letnú bobovú dráhu, návštevu múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici i prehliadku Važeckej jaskyne. Hlavnou myšlienkou tábora bol Noemov príbeh o stavbe archy a potope sveta. Deti počas tábora zbierali body, za ktoré dostávali zvieratká na archu a tvorivo vyrábali z polystyrénu aj vlastné lodičky, ktorých schopnosť plavby otestovali v miestnom potoku. Vďaka Bohu za radostný a požehnaný čas i všetkým vedúcim a animátorom, že dali seba ako dar pre druhých.

 

 

aug 1 2019

Slávnosť Božieho tela 2019

V deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, teda vo štvrtok 20. júna 2019 sa po večernej svätej omši konala aj eucharistická procesia okolo farského kostola v Myjave, ktorou si veriaci uctili Ježiša Krista – jeho obetu na kríži i jeho prítomnosť v Eucharistii – a aj verejne vyjadrili, že on je svetlom a nádejou pre svet a všetkých ľudí. Procesia sa zastavila pri štyroch oltárikoch, ktoré starostlivo a s láskou pripravili skupiny veriacich z farnosti. Slávnosť obohatili deti rozsýpajúce kvetové lupienky na cestu i speváci z farského spevokolu, ktorí viedli spoločný spev na oslavu Ježiša Krista skutočne prítomného v Oltárnej sviatosti. 

 

 

júl 6 2019

Prvé sväté prijímanie 2019

V nedeľu 2. júna 2019 pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod. prijalo po prvýkrát Najsvätejšiu Eucharistiu deväť detí z myjavskej farnosti. Táto slávnosť bola zavŕšením ich 9-mesačnej prípravy, počas ktorej sa od septembra 2018 za podpory rodičov stretávali na piatkových farských katechézach. Zároveň slávnosť prvého svätého prijímania otvorila deťom cestu k plnému sviatostnému životu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom sviatostného odpustenia vo svätej spovedi a prijímaním Ježišovho eucharistického Tela pri svätej omši. V sobotu 29. júna 2019 pristúpil k prvému svätému prijímaniu ešte jeden chlapec z Myjavy, čím sa tohtoročný počet prvoprijímajúcich detí doplnil na desať.

 

 

apr 30 2019

Veľká noc 2019 v obrazoch

Veľkonočné sviatky, ktoré v tomto roku pripadli na druhú polovicu apríla, prebehli vo Farnosti Myjava pokojne a dôstojne. Výnimkou bola len prudká predkostolová oblievačka na Veľkonočný pondelok. Fotografie zachytávajú veľkonočné slávenia vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave.

Prvé tri fotografie: Zelený štvrtok – umývanie nôh 12 osobám rezrezentujúcim celé spoločenstvo a záverečné prenesenie Oltárnej sviatosti do bočného bohostánku.

Ďalšie tri fotografie: Veľký piatok – úvodná prostrácia, spev pašií a odkrývanie kríža na poklonu.

Ďalšie štyri fotografie: Biela sobota – úvodný obrad svetla, obnova krstných sľubov s horiacimi sviečkami, vonkajšia procesia na oslavu Vzkrieseného Pána.

Posledné dve fotografie: Veľkonočný pondelok – účastníci oblievačky.

 

 

apr 17 2019

Kvetná nedeľa – vstup do Veľkej noci

Kvetnou nedeľou sa začína sláviť Veľký týždeň Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Aj tento rok sa veriaci myjavskej farnosti s ratolesťami v rukách zhromaždili na Kvetnú nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 14. apríla 2019, aby od historickej brány uskutočnili procesiu do farského kostola. Kvetná nedeľa týmto liturgickým úkonom pripomína Ježišov slávnostný vstup do mesta Jeruzalema pred jeho ukrižovaním. Okrem evanjeliovej správy o Ježišovom príchode do mesta sú súčasťou slávenia na Kvetnú nedeľu aj pašie, ktoré je zvykom prednášať slávnostne – spievanou formou, aby sa tak čo najlepšie pripravili mysle i srdcia veriacich na hlboké udalosti viery prežívané počas Veľkej noci.

 

 

mar 30 2019

Štafetová adorácia rodín za rodiny

V sobotu 23. marca 2019 sa Farnosť Myjava zapojila do modlitbovej akcie, kedy sa vo farskom kostole pred eucharistickým Kristom modlili rodiny za rodiny. Viac než 12 rodín sa počas dňa od ôsmej hodiny rannej do ôsmej hodiny večernej vystriedalo, aby sa modlili za seba, za svojich blízkych i za ďalšie, známe i neznáme rodiny navzájom. Podnet zorganizovať toto podujatie prišiel z Rodinkova v Belušských Slatinách, ktoré sa venuje duchovnej pomoci kresťanským rodinám. Nech je ochota modliť sa, adorovať a odovzdávať všetkých a všetko Bohu odmenená aj v Myjave hojným Božím požehnaním.

 

feb 20 2019

Detský karneval 2019

Vyše 30 detí sa v nedeľu 17. februára 2019 popoludní zúčastnilo karnevalu, ktorý v priestoroch Centra voľného času v Myjave pripravila myjavská farnosť. V sprievode svojich rodičov sa na tanečnom a súťažnom parkete hmýrili najrozličnejšie masky, či už kúpené alebo aj vlastnoručne pripravené. Nechýbali princezné, nevesta, námorník, robot, Spiderman, rozličné zvieratká či dokonca kreatívne masky ako búrka a sanitka. Fašiangy pred začiatkom kajúcneho obdobia pôstu teda aj deti prežili naplno a radostne.