feb 2 2019

Ekumenické bohoslužby

Videoreportáž myjavskej televízie prináša informáciu o ekumenických bohoslužbách, ktoré sa opäť aj tento rok konali v Myjave v rámci januárového týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V duchu hlavnej tohoročnej myšlienky "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať" sa spoločne modlili katolíci a evanjelici nielen v Myjave a na Starej Myjave, ale aj na Turej Lúke v rámci spolupráce z Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi na Turej Lúke.

 

 

jan 17 2019

Bohaté Vianoce 2018

Spoločenstvo veriacich myjavskej farnosti aj tento rok prežilo duchovne bohaté Vianoce. Najdôležitejším duchovným programom boli liturgické slávenia jednotlivých sviatkov: Božieho narodenia, nedele Svätej rodiny s obnovením manželských sľubov, poďakovania Pánu Bohu v posledný deň roka, Panny Márie Bohorodičky na Nový rok a Zjavenia Pána s požehnaním vody, soli, kriedy a tymiánu. K tomu sa však pridali ďalšie duchovné podujatia. Na prvom mieste vydarená jasličková slávnosť s programom detí, biblickou scénkou a záverečnou adoráciou s eucharistickým požehnaním a tiež koledovanie Dobrej noviny po domoch, pri ktorom dve skupinky koledníkov navštívili na sv. Štefana 18 domácností. Obdobie po slávnosti Zjavení Pána sa zas spája s trojkráľovou koledou a požehnávaním príbytkov kňazom.

 

 

dec 29 2018

Adventné roráty 2018

Počas adventu sa aj v tomto roku veriaci myjavskej farnosti stretali na skorých ranných svätých omšiach pri sviečkach. Boli na to tri príležitosti – každú adventnú stredu o 6.00 hod. Roráty sa tešili peknej účasti veriacich ako staršej, tak aj strednej a – čo je výborné – aj mladej generácie. Okrem duchovného zážitku, modlitby a adventného zamyslenia pri svätej omši boli príťažlivou súčasťou rorátneho programu spoločné raňajky na fare. Posilnení na duši i na tele tak mohli mnohí svedčiť o tom, ako sa namáhavé skoré ranné vstávanie premenilo na svieži deň a radostné očakávanie Vianoc. 

 

 

okt 24 2018

Púť mužov na horu Butkov

V nedeľu 21. októbra 2018 vykonali muži z myjavskej farnosti púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, ktoré sa nachádza v kameňolome na hore Butkov nad Ladcami. Myšlienka tejto mužskej púte sa zrodila na jednom zo stretnutí modlitieb otcov, ktoré pravidelne bývajú každý utorok večer na fare v Myjave. Skupinka 11 pútnikov sa počas pešej cesty na vrchol dlhej asi 1400 m pomodlila krížovú cestu milosrdenstva pri jednotlivých zastaveniach vybudovaných z kameňa. Potom mohli pútnici obdivovať zaujímavosť a duchovnú inšpiratívnosť tohto mladého, novovzniknutého pútnického miesta Slovenska, ktoré ponúka nielen krásny výhľad, ale aj kríž, sochu Panny Márie, kaplnku, mnoho pamätníkov, modlitieb na kamenných tabuliach a získaných relikvií svätých.

 

 

okt 20 2018

Ružencová duchovná obnova

V nedeľu 14. októbra 2018 sa v myjavskej farnosti uskutočnila ružencová duchovná obnova. Jej úmyslom bolo prehĺbiť ružencový apoštolát v jestvujúcom a fungujúcom ružencovom bratstve a tiež pozvať k pravidelnej modlitbe posvätného ruženca aj nových záujemcov. S týmto zámerom pricestoval do Myjavy páter Bruno Donoval OP z komunity bratov dominikánov v Dunajskej Lužnej. Počas nedeľného dopoludnia sa prihovoril veriacim na dvoch svätých omšiach a popoludní o 15.00 hod. viedol duchovný program korunky Božieho milosrdenstva a slávnostného ruženca, po ktorom v príhovore rozoberal život ružencového bratstva, jeho ciele, pravidlá a správne fungovanie. Nasledujúce obdobie otvára úlohu nové podnety premyslieť a uplatniť v ružencovom modlitbovom živote našej farnosti.

 

 

okt 14 2018

Regionálne mariánske večeradlo 2018

Vo štvrtok 11. októbra 2018 sa v myjavskom farskom kostole po druhýkrát uskutočnilo regionálne mariánske večeradlo, ktoré sa v minulosti zvyklo konať v kostole v Rovensku. Kňazi i veriaci sa zhromaždili na modlitbe posvätného ruženca podobne ako boli apoštoli po Ježišovom vzkriesení a nanebovstúpení zídení v jeruzalemskom večeradle spolu s Pannou Máriou. O 17.00 hod. sa začala modlitba ruženca zakončená zasvätením pred sochou Panny Márie. Modlitbu viedol vdp. Marián Vojtko, farár v Borskom Svätom Jure a kňaz zodpovedný za Mariánske kňazské hnutie. Svätú omšu o 18.00 hod. slávil vdp. Ján Kliment, farár v Brezovej pod Bradlom a koncelebrovali vdp. Jozef Bicák zo Sobotišťa, ktorý sa veriacim prihovoril aj v kázni, ďalej vdp. Daniel Vachan zo Starej Turej, vdp. Marián Horváth z Osuského a domáci farár vdp. Lukáš Uváčik. Na záver bola príležtiosť, aby myjavskí farníci zablahoželali svojmu bývalému farárovi vdp. Mariánovi Vojtkovi k jeho nedávnym vzácnym životným jubileám: 50 rokov života a 25 rokov kňazstva. Napokon po eucharistickej poklone a požehnaní pokračovalo spoločenstvo v radostnej atmosfére na fare pri občerstvení, ktoré štedro pripravili domáci farníci.

 

 

sep 18 2018

Septembrové putovanie k Panne Márii

Mariánske sviatky na začiatku septembra podnietili viacerých farníkov z Myjavy putovať na vzácne mariánske miesta. Najprv sa skupinka asi 20 veriacich vybrala autobusom v sobotu 8. septembra 2018 do Žarošíc osláviť "Zlatú sobotu" pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Hlboký dojem na nich spravilo množstvo pútnikov, veľký počet krojovancov, večerný sprievod so sochami Panny Márie i prítomnosť a slová hlavného celebranta – pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku OP. V piatok 14. septembra 2018 niektorí z birmovancov putovali do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, aby sa zúčastnili večerného programu pre mladých. Na hlavnú púť do Šaštína na druhý deň zas vycestovali viacerí veriaci z Myjavy individuálne so svojimi rodinami.

 

aug 26 2018

Farský detský tábor 2018

Pod titulom "Moreplavci" sa v dňoch od 12. do 18. augusta 2018 uskutočnil detský tábor Farnosti Myjava. V obci Zubák pri Púchove v miestnom pastoračnom centre sa stretlo takmer 30 detí spolu so 7 animátormi, aby prežili týždeň plný hier, zábavy, výletov i duchovného programu. Počas celého tábora deti rozdelené do troch námorných tímov Španielov, Angličanov a Francúzov postupne obsadzovali pevninu na pripravenej táborovej mape. S námorným programom súvisela plavba plťami po Váhu, návšteva kúpaliska i záverečná nočná hra, pri ktorej deti hľadali stratenú loď. Fyzickú kondíciu námorníkov otestovala náročná túra horským terénom na hrad Lednice. Ďakujeme dobrému Bohu, že doprial všetkým prežiť požehnaný a radostný čas. Osobitné poďakovanie patrí manželom Markovi a Eve Hrinovým za starostlivú prípravu a organizáciu celého tábora, ako aj za všetok čas i vynaložené sily obetavým animátorom.

 

 

 

jún 1 2018

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 2018

Štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Veriaci sú pozvaní prežívať a osláviť tajomstvo Eucharistie, teda krvavú obetu Ježiša Krista na kríži vloženú do nekrvavých spôsobov chleba a vína. Aj v myjavskej farnosti sa vo štvrtok 31. mája 2018 zišli na večernej svätej omši veriaci, ktorí sa tešili z Ježišovej prítomnosti v Eucharistii nielen v kostole, ale aj pri vonkajšej procesii so štyrmi oltárikmi. Farníci sa obetavo postarali o prípravu výzdoby, pre deti bolo zase príťažlivou aktivitou rozsýpanie kvetových lupienkov na cestu, ktorou prechádzala Najsvätejšia oltárna sviatosť.

 

 

 

máj 29 2018

Púť detí do Marianky 2018

Skupinka detí z Myjavy sa tento rok po prvýkrát pripojila k detskej púti k Panne Márii do Marianky, ktorá sa pravidelne organizuje v blízkosti sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov (24. mája). V sobotu 26. mája 2018 po 7.00 hod. vyštartoval z Myjavy autobus, ktorý viac než 20 detí priviezol do Bratislavy – Rače, odkiaľ sa vydali na pešiu, približne 10 kilometrovú púť po lesných cestách do Marianky – najstaršieho mariánskeho pútnického miesta na Slovensku. Počas púte deti plnili úlohy, ako napríklad: napojiť druhého, pomodliť sa desiatok ruženca, vydržať 5 minút ticho či odniesť druhému batoh. Na pútnickom mieste čakal deti obed, katechézy o znevýhodnených ľuďoch (o slepom, o hluchonemom človeku) a napokon o 14.30 hod. slávnostná svätá omša s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom.