okt 20 2018

Ružencová duchovná obnova

V nedeľu 14. októbra 2018 sa v myjavskej farnosti uskutočnila ružencová duchovná obnova. Jej úmyslom bolo prehĺbiť ružencový apoštolát v jestvujúcom a fungujúcom ružencovom bratstve a tiež pozvať k pravidelnej modlitbe posvätného ruženca aj nových záujemcov. S týmto zámerom pricestoval do Myjavy páter Bruno Donoval OP z komunity bratov dominikánov v Dunajskej Lužnej. Počas nedeľného dopoludnia sa prihovoril veriacim na dvoch svätých omšiach a popoludní o 15.00 hod. viedol duchovný program korunky Božieho milosrdenstva a slávnostného ruženca, po ktorom v príhovore rozoberal život ružencového bratstva, jeho ciele, pravidlá a správne fungovanie. Nasledujúce obdobie otvára úlohu nové podnety premyslieť a uplatniť v ružencovom modlitbovom živote našej farnosti.

 

 

okt 14 2018

Regionálne mariánske večeradlo 2018

Vo štvrtok 11. októbra 2018 sa v myjavskom farskom kostole po druhýkrát uskutočnilo regionálne mariánske večeradlo, ktoré sa v minulosti zvyklo konať v kostole v Rovensku. Kňazi i veriaci sa zhromaždili na modlitbe posvätného ruženca podobne ako boli apoštoli po Ježišovom vzkriesení a nanebovstúpení zídení v jeruzalemskom večeradle spolu s Pannou Máriou. O 17.00 hod. sa začala modlitba ruženca zakončená zasvätením pred sochou Panny Márie. Modlitbu viedol vdp. Marián Vojtko, farár v Borskom Svätom Jure a kňaz zodpovedný za Mariánske kňazské hnutie. Svätú omšu o 18.00 hod. slávil vdp. Ján Kliment, farár v Brezovej pod Bradlom a koncelebrovali vdp. Jozef Bicák zo Sobotišťa, ktorý sa veriacim prihovoril aj v kázni, ďalej vdp. Daniel Vachan zo Starej Turej, vdp. Marián Horváth z Osuského a domáci farár vdp. Lukáš Uváčik. Na záver bola príležtiosť, aby myjavskí farníci zablahoželali svojmu bývalému farárovi vdp. Mariánovi Vojtkovi k jeho nedávnym vzácnym životným jubileám: 50 rokov života a 25 rokov kňazstva. Napokon po eucharistickej poklone a požehnaní pokračovalo spoločenstvo v radostnej atmosfére na fare pri občerstvení, ktoré štedro pripravili domáci farníci.

 

 

sep 18 2018

Septembrové putovanie k Panne Márii

Mariánske sviatky na začiatku septembra podnietili viacerých farníkov z Myjavy putovať na vzácne mariánske miesta. Najprv sa skupinka asi 20 veriacich vybrala autobusom v sobotu 8. septembra 2018 do Žarošíc osláviť "Zlatú sobotu" pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Hlboký dojem na nich spravilo množstvo pútnikov, veľký počet krojovancov, večerný sprievod so sochami Panny Márie i prítomnosť a slová hlavného celebranta – pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku OP. V piatok 14. septembra 2018 niektorí z birmovancov putovali do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, aby sa zúčastnili večerného programu pre mladých. Na hlavnú púť do Šaštína na druhý deň zas vycestovali viacerí veriaci z Myjavy individuálne so svojimi rodinami.

 

aug 26 2018

Farský detský tábor 2018

Pod titulom "Moreplavci" sa v dňoch od 12. do 18. augusta 2018 uskutočnil detský tábor Farnosti Myjava. V obci Zubák pri Púchove v miestnom pastoračnom centre sa stretlo takmer 30 detí spolu so 7 animátormi, aby prežili týždeň plný hier, zábavy, výletov i duchovného programu. Počas celého tábora deti rozdelené do troch námorných tímov Španielov, Angličanov a Francúzov postupne obsadzovali pevninu na pripravenej táborovej mape. S námorným programom súvisela plavba plťami po Váhu, návšteva kúpaliska i záverečná nočná hra, pri ktorej deti hľadali stratenú loď. Fyzickú kondíciu námorníkov otestovala náročná túra horským terénom na hrad Lednice. Ďakujeme dobrému Bohu, že doprial všetkým prežiť požehnaný a radostný čas. Osobitné poďakovanie patrí manželom Markovi a Eve Hrinovým za starostlivú prípravu a organizáciu celého tábora, ako aj za všetok čas i vynaložené sily obetavým animátorom.

 

 

 

jún 1 2018

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 2018

Štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Veriaci sú pozvaní prežívať a osláviť tajomstvo Eucharistie, teda krvavú obetu Ježiša Krista na kríži vloženú do nekrvavých spôsobov chleba a vína. Aj v myjavskej farnosti sa vo štvrtok 31. mája 2018 zišli na večernej svätej omši veriaci, ktorí sa tešili z Ježišovej prítomnosti v Eucharistii nielen v kostole, ale aj pri vonkajšej procesii so štyrmi oltárikmi. Farníci sa obetavo postarali o prípravu výzdoby, pre deti bolo zase príťažlivou aktivitou rozsýpanie kvetových lupienkov na cestu, ktorou prechádzala Najsvätejšia oltárna sviatosť.

 

 

 

máj 29 2018

Púť detí do Marianky 2018

Skupinka detí z Myjavy sa tento rok po prvýkrát pripojila k detskej púti k Panne Márii do Marianky, ktorá sa pravidelne organizuje v blízkosti sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov (24. mája). V sobotu 26. mája 2018 po 7.00 hod. vyštartoval z Myjavy autobus, ktorý viac než 20 detí priviezol do Bratislavy – Rače, odkiaľ sa vydali na pešiu, približne 10 kilometrovú púť po lesných cestách do Marianky – najstaršieho mariánskeho pútnického miesta na Slovensku. Počas púte deti plnili úlohy, ako napríklad: napojiť druhého, pomodliť sa desiatok ruženca, vydržať 5 minút ticho či odniesť druhému batoh. Na pútnickom mieste čakal deti obed, katechézy o znevýhodnených ľuďoch (o slepom, o hluchonemom človeku) a napokon o 14.30 hod. slávnostná svätá omša s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. 

 

 

 

máj 26 2018

Návšteva kňazov – rodákov z Myjavy

Vo štvrtok 24. mája 2018, na sviatok Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, boli opäť po roku pozvaní do myjavskej farnosti sláviť svätú omšu o 18.00 hod. kňazi – rodáci: dp. Roman Stachovič a dp. Dušan Molek. Na slávnosti bola prítomná aj rehoľná sestra Jozefa – Anna Bašnárová, ktorá pochádza tiež z Myjavy a patrí do Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Okolo oltára sa v tento večer vytvorilo duchovné spoločenstvo, ktoré ďakovalo za Ježišovu kňazskú obetu uskutočnenú na kríži a sprítomnenú pod eucharistickými spôsobmi. Zároveň to bola príležitosť v ľudskej a neraz obmedzenej či dokonca slabej kňazskej službe vidieť a obdivovať jedinečnú účasť na dokonalom Kristovom kňazstve. Svätá omša, ako to býva zvykom každý štvrtok, bola zakončená adoráciou, po ktorom sa mnohí farníci stretli na príjemnom spoločnom pohostení na fare.

 

 

 

máj 18 2018

Prvé sväté prijímanie 2018

V nedeľu 6. mája 2018 pristúpilo v myjavskej rímskokatolíckej farnosti k prvému svätému prijímaniu jedenásť detí. Po niekoľkomesačnej príprave, očistení od hriechov prijatím sviatosti pokánia a zmierenia, si pri svätej omši obnovili krstné sľuby a prijali Najsvätejšiu Eucharistiu pod spôsobom chleba a vína. Počas slávnosti spolu s kňazom rozmýšľali nad slovami Pána Ježiša z evanjelia, že náš život má prinášať dobré ovocie, ktoré zostane aj na večnosť.

 

 

 

 

 

apr 1 2018

Obrad umývania nôh na Zelený štvrtok

Veľkonočné obrady Zeleného štvrtka na pamiatku Pánovej poslednej večere s apoštolmi dávajú možnosť konať počas svätej omše obrad umývania nôh. Tento liturgický úkon sprítomňuje Ježišov príkaz vzájomnej lásky, ku ktorej dal on sám najlepší príklad. V roku 2016 pápež František upravil liturgické pravidlá a stanovil, aby osoby vybrané na umývanie nôh predstavovali jednotu i rôznosť celého spoločenstva, aby to boli muži aj ženy, starší i mladší. Dovtedy sa umývali nohy vždy vybraným dvanástim mužom. Vo Farnosti Myjava počas Veľkej noci v roku 2018 sa po prvýkrát uskutočnil obrad umývania nôh podľa nového spôsobu. Dokumentuje to niekoľko fotografií.

 

 

 

feb 15 2018

Fašiangy 2018: detský karneval a farský ples

Obdobie po skončení vianočných dní do začiatku pôstu využili myjavskí farníci na spoločenské zábavné podujatia, ktorých cieľom bolo príjemne stráviť čas a utužiť vzájomné vzťahy v spoločenstve. V sobotu 3. februára 2018 popoludní sa v priestoroch Centra voľného času v Myjave stretlo vyše 20 detí na karnevale. Po úvodnej scénke o pravom a falošnom vlkovi a predstavení masiek sa rozprúdila tanečná zábava. Presne o týždeň neskôr, v sobotu 10. februára 2018, tancovali dospelí. Takmer stovka účastníkov 22. ročníka farského plesu zaplnila sálu Reštaurácie na plavárni v Myjave. Generačná rôznorodosť prinášala rodinný dojem, keď sa na parkete stretli mladí, stredná generácia i staršie ročníky. Súčasťou plesu bolo aj tanečné a spevácke vystúpenie; nechýbala ani tombola s viac než 50 cenami. Prvé dve fotografie sú z detského karnevalu, druhé dve zachytávajú atmosféru farského plesu.