Aktivity a spoločenstvá

Farský spevokol

Farský spevokol pri kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave vznikol pred Vianocami roku 1994 na podnet bývalého dlhoročného kostolníka pána Jána Valtera, ktorý prišiel s touto myšlienkou a dvaja nadšení muzikanti z farnosti – pán Jozef Molek a pán Štefan Riška – ho zrealizovali.

Spevokol vznikol za mimoriadne skromných podmienok a bez akejkoľvek praktickej zborovej skúsenosti, avšak s veľkým osobným nasadením všetkých začínajúcich členov. Postupne začal hudobne oživovať a pozdvihovať liturgiu svätých omší v kostole, čo je stále jeho prvoradým poslaním. Popri tom účinkuje aj na iných farských akciách alebo spolu s miestnou dychovou hudbou aj na tradičných vianočných trhoch. Spevokol pravidelne dopĺňa svoj repertoár novými skladbami, pričom čerpá z bohatej tvorby sakrálnych skladieb slovenských i latinských.

Do roku  2010  viedol farský spevokol pán Jozef Molek a od roku 2010 vedenie farského spevokolu prevzala organistka Monika Magulová za výbornej spolupráce s ďalšími dvoma farskými organistkami: Veronikou Kivaderovou a Martou Pribišovou. Za uplynulých dvadsať rokov prešlo približne 25-členným spevokolom veľa spevákov: pridali sa noví nadšenci, značná časť členov zas odišla na večnosť alebo ich vek či zdravotné komplikácie donútili zanechať aktívnu účasť.

Dôležitými medzníkmi v histórii farského spevokolu v Myjave boli dva vydarené vianočné koncerty: prvý v roku 2013 a následne v roku 2014 druhý koncert, ktorým spevokol zároveň oslávil 20. výročie svojho založenia.

Spevokol sa stretáva spravidla každú stredu vo večerných hodinách na skúškach v pastoračnej miestnosti na fare. Do priateľskej atmosféry a spoločného úsilia o hudobnú krásu, ktorá napĺňa srdce a povznáša ducha, pozývame aj nových spevákov s pozitívnym vzťahom k zborovej sakrálnej hudbe.

Monika Magulová

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo v myjavskej farnosti bolo založené v roku 1933. V roku 1975 bola za pôsobenia vdp. dekana Mons. Borisa Travenca uskutočnená obnova bratstva. Členovia  sa stretávali každú prvú nedeľu v mesiaci na spoločnej modlitbe a výmene tajomstiev. V nových spoločenských pomeroch po páde komunizmu bolo myjavské ružencové bratstvo oficiálne zaregistrované v roku 1996.

V súčasnosti je činné vo všetkých troch formách: Živý, Svätý a Večný ruženec a rozvíja svoju činnosť pod patronátom Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach, zodpovedného za činnosť všetkých ružencových bratstiev na Slovensku.

Členovia Svätého ruženca sa modlia všetkých 20 tajomstiev v priebehu týždňa, tak ako nasledujú za sebou. Vo Večnom ruženci si jeho členovia stanovia presnú hodinu bdenia, či už raz ročne, prípadne mesačne, kedy sa pomodlia všetky tajomstvá naraz. V Živom ruženci majú členovia  povinnosť stretnúť sa raz do mesiaca na spoločnej modlitbe posvätného ruženca, po ktorej nasleduje výmena tajomstiev losovaním. Pridelený desiatok sa má člen bratstva Živého ruženca pomodliť každý deň, či už na stanovený alebo aj vlastný úmysel. Členovia myjavského ružencového bratstva sú organizovaní v dvoch úplných ružiach po 20 členov, ktoré vedie horliteľ alebo horliteľka. Spoločná slávnostná modlitba posvätného ruženca spojená s výmenou tajomstiev sa koná vždy prvú sobotu v mesiaci o 8.00 hod. vo farskom kostole. Na záver členovia predpísanou modlitbou pravidelne obnovujú svoj sľub Ružencovej Panne Márii.

Jaroslav Hyža

Mariánske večeradlo

Jedným z mariánskych hnutí vo svete je aj Mariánske kňazské hnutie (MKH). Vzniklo z vnútorného podnetu talianskeho kňaza dona Gobbiho v roku 1972 vo Fatime. V kaplnke zjavenia sa vtedy modlil za svojich kňazských spolubratov, ktorí nielen zradili svoje povolanie, ale sa chceli aj združiť v odbojnom postoji voči cirkevnej autorite. Matka Božia ho použila ako nástroj, okolo ktorého sa začali zhromažďovať kňazi zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pevne zjednotení s pápežom a s Cirkvou s ním spojenou.

V situácii človeka, ktorý žije v pohodlnej ilúzii, že Boha nepotrebuje a stavia sa na jeho miesto, materinskou úlohou Panny Márie je navrátiť ľudstvo jej Synovi. Osobitnú úlohu v tom majú kňazi, jej najmilší synovia. V roku 1976 sa k MKH pridružili aj rehoľníci a laici. Tak vzniklo Mariánske hnutie, na Slovensku prítomné od roku 1990.

Osobitnou duchovnou aktivitou mariánskeho hnutia sú večeradlá, ktoré napodobňujú jeruzalemské spoločenstvo prvotnej Cirkvi, kde sa apoštoli s Pannou Máriou modlili a pestovali život vzájomnej lásky. Výsledkom boli prvé Turíce a ohromujúce rozšírenie viery v Ježiša Krista.

V myjavskej farnosti bola prvou iniciátorkou modlitby večeradla dnes už zosnulá pani Pisarovičová, ktorá sa stretla s donom Gobbim v Šaštíne. Jej vernou a usilovnou spolupracovníčkou sa stala p. Šlahorová. Farské večeradlo bývalo každý pondelok, detské večeradlo v stredu 15 minút pred svätou omšou a raz za mesiac rodinné večeradlo v niektorej domácnosti. V súčasnej dobe sa ustálilo jedno pravidelné farské večeradlo, každý pondelok v kostole a v zimnom období v pastoračnej miestnosti na fare.

Počas večeradla skupinka asi 20 pravidelných účastníkov modlitby vzýva Ducha Svätého, číta z Modrej knihy dona Gobbiho, modlí sa ruženec, zasväcuje sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a modlí sa za Svätého Otca. Záver patrí spoločnému spevu. Mariánske večeradlá sú otvorené pre každého, kto sa rád modlí ruženec a komu záleží na osude svojich rodín, komu nie je ľahostajná naša vlasť a Katolícka cirkev. S láskou všetkých pozývame: Príďte sa pomodliť za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Beata Žilková

Modlitby matiek

Pre matky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá, sú v myjavskej farnosti určené Modlitby matiek. Skupinky dvoch až ôsmich mám sa pri stretnutiach zjednocujú v modlitbe a kladú mená svojich detí do košíka ku krížu, čím ich odovzdávajú do Ježišovej ochrany. Matky sa stretávajú každý týždeň, v ten istý deň a snažia sa dodržať vždy aj tú istú hodinu. Používajú knižky určené na Modlitby matiek a vedia svedčiť o tom, že mnoho ich modlitieb bolo naozaj vyslyšaných. V roku 1995 sa v Anglicku začali modliť dve mamy a dnes sú Modlitby matiek rozšírené vo viac ako 100 krajinách sveta rôznych kultúr. V myjavskej farnosti sa Modlitby matiek začali v roku 1998. Niektoré z mamičiek, ktoré sa zapojili už na začiatku a vytrvali pri Modlitbách matiek až doteraz, sa modlia už 20 rokov. Niektoré zo začínajúcich už odišli z tohto sveta do večnosti.

V súčasnosti trvalo funguje v Myjave päť modlitbových skupiniek a máme radosť, že už pol roka sa stretáva aj šiesta skupinka mladých mamičiek na materskej dovolenke. U nich je stretnutie špeciálne tým, že sa stretávajú a modlia aj so svojimi maličkými deťmi.

V skupinke si navzájom dôverujeme a pri zdieľaní sa naše bremeno často stane ľahším. Vzájomne si neradíme, ale sa za seba modlíme. Každá z nás pocítila vnútornú túžbu a

potrebu modliť sa za deti v inom čase a máme nádej, že nikdy nie je neskoro. Špeciálne stretnutie Modlitieb matiek býva štyrikrát do roka, volá sa Modlitbové trojdnie a je určené pre všetky mamy z celej farnosti. Počas troch dní nasledujúcich po sebe sa v kostole alebo na fare modlíme súčasne s mamami na celom svete na rovnaký úmysel a rozjímame nad rovnakým Božím slovom. V Modlitbách matiek sa neustále učíme dôvere a odovzdanosti. Veríme, že Ježiš miluje naše deti viac ako my.

Eva Halásová

Modlitby otcov

Modlitby otcov ako celosvetová modlitbová aktivita vznikla z iniciatívy diakona Mauricia Williamsa v Anglicku ako súčasť komunity Útecha (Solace Community), odkiaľ vzišli aj Modlitby matiek a modlitby detí, známe ako Deti viery.

Vo Farnosti Myjava sú Modlitby otcov pravidelnou duchovnou aktivitou, ktorej poslaním je v prvom rade vytvoriť priestor a čas vyhradený pre mužov, aby v spoločenstve s inými mužmi prostredníctvom spoločnej modlitby a čítania Svätého písma obnovovali svoju identitu a tak mohli lepšie napĺňať poslanie byť otcami vo svojich rodinách podľa vzoru svätého Jozefa, manžela Panny Márie.

Muži sa stretávajú od jesene 2016 pravidelne každý utorok po svätej omši v pastoračnej miestnosti na fare. Spoločne sa modlia za seba a za svoje rodiny, s túžbou objaviť, prijať a naplniť Boží zámer v ich životoch a rodinách.

Po modlitbe a čítaní Svätého písma sú stretnutia vynikajúcou príležitosťou pre vzájomné povzbudenie sa a medzigeneračné zdieľanie o spôsobe prežívania viery v rôznych okolnostiach života. Modlitby otcov tak pomáhajú aj lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa a budovaniu vzťahov vo farnosti. Všetci muži sú srdečne vítaní.

Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme ti za dar otcovstva. Prosíme ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach a keď zlyhávame vo svojej úlohe milovať a ochraňovať naše rodiny. Chceme sa odvrátiť od vecí, ktoré nás od teba oddeľujú. Prosíme ťa, usmerňuj naše životy a inšpiruj nás vo všetkom, čo robíme. Pane, daj nám silu a veď nás, aby sme naplnili svoje poslanie a prijali naše pravé miesto otcov v spoločnosti podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie. Prosíme ťa o ochranu všetkých žien a detí, ktoré si nám zveril do opatery, chráň ich pred každým zlom a škodlivými vplyvmi. Žehnaj Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery, aby ich naďalej viedol Duch Svätý. Amen. 

Branislav Magula

Spoločenstvo detí a mladých

V myjavskej farnosti majú svoje miesto aj rozličné aktivity pre deti a mladých. Ich poslaním je duchovná i osobnostná formácia, začlenenie do spoločenstva, budovanie vzťahu s Bohom i s blížnymi a vytvorenie vhodného prostredia na trávenie voľného času.

Každú nedeľu sa deti stretávajú na nácviku detského spevokolu, ktorý sa zapája do liturgie nedeľných svätých omší o 10.30 hod. Nácvik sa začína o 9.15 hod. v pastoračnej miestnosti na fare. Obľúbenou akciou bývajú detské stretká, ktoré sú vždy vopred ohlásené vo farských oznamoch. Ich náplňou sú rôzne hry a tvorivé dielne v pastoračnom centre alebo v parku pri fare. Niekedy sa koná aj opekačka či výlet do blízkeho okolia. V adventnom období deti nacvičujú jasličkovú slávnosť, počas Vianoc každoročne koledujú Dobrú novinu na obchôdzke po rodinách vo farnosti a fašiangy sú zas príležitosťou na detský karneval. Novinkou v roku 2018 bola účasť myjavských najmenších farníkov na veľkej detskej májovej púti v Marianke. Vyvrcholením roka je farský pobytový tábor prebiehajúci cez letné prázdniny, na ktorom deti vždy prežijú nezabudnuteľný čas posilnenia vzťahu s Nebeským Otcom a utuženia vzájomného kolektívu aj spolu s animátormi. Naše spoločenstvo pozýva všetky deti, aby sa k nám pridali.

Eva Hrinová