Udalosti roka 2017

.

Príspevky sú usporiadané retrospektívne, od konca roka k predchádzajúcim udalostiam.

.

Koledovanie Dobrej noviny

Aj na Vianoce v roku 2017 sa Farnosť Myjava zapojila do koledovania Dobrej noviny, pri ktorom mladí koledníci 26. decembra popoludní navštívili 18 domácností, aby krátkym programom zvestovali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Štedrí darcovia prispeli v rámci projektov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí na rozvojové projekty, konkrétne na zlepšenie starostlivosti o matky a deti v africkej Etiópii prostredníctvom zdravotného strediska sestier vincentiek. Vďaka patrí rodinám, ktoré s radosťou koledníkov prijali i mladým a deťom, ktorí obetavo a v dobrej nálade zvládli osemhodinový kolednícky maratón.

.

Jasličková slávnosť

Na Božie narodenie podvečer sa vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave konala jasličková slávnosť. Na jej začiatku Veronika Hudáková zaspievala vianočnú pieseň a potom nasledoval dramatizovaný príbeh, ktorý si herecky pripravili deti a mladí z farnosti. Dej sa odohrával v deň Vianoc a cez kamarátky Ingrid a Katku predstavil situáciu v dvoch rodinách. V jednej prežívali Vianoce ako príjemné pohodové dni, avšak bez viery a duchovných hodnôt. Druhá rodina slávila kresťanské Vianoce. Keď Ingrid pre dusnú atmosféru doma radšej odišla von, stretla sa s Katkou a tá ju zavolala na vianočnú omšu do kostola. Ingrid sa nechala prehovoriť a návšteva kostola sa jej tak duchovne dotkla, že domov sa vrátila zmenená. V kresťanskej rodine zas mali sviatočný deň obohatený o radosť, že Katke sa podarilo niekoho aspoň trošku priviesť bližšie k Pánu Bohu. Po scénke sa jasličková slávnosť zakončila krátkou adoráciou s eucharistickým požehnaním. Galéria prináša niekoľko záberov z hraného príbehu.

.

Návšteva svätého Mikuláša

V predvečer sviatku svätého biskupa Mikuláša sa vo farskom kostole v Myjave konala milá slávnosť pre deti. Počas svätej omše sa v kázni pre deti hovorilo o dobrom skutku podelenia sa. Podľa tradície svätý Mikuláš, keď obdaroval iných, podelil sa s tým, čo mal. Darovať znamená podeliť sa. Po skončení svätej omše sa deti učili pesničku na privítanie sv. Mikuláša, po ktorej tento svätec prišiel do kostola aj v sprievode dvoch anjelov. Niektoré deti ho potešili pesničkou či básničkou a všetky dostali mikulášsky balíček, ktorý tiež môže slúžiť na podelenie sa s inými.

.

Spomienka na zomrelých

Každoročne je začiatok novembra obdobím, kedy v modlitbách pamätáme na našich zomrelých – známych aj neznámych, veď v spoločenstve Cirkvi tvoríme jednu rodinu. Na slávnosť Všetkých svätých (1. novembra) najprv obdivujeme pôsobenie Božej milosti v životoch svätých, ktorí sú pre nás nielen príkladom, ale najmä orodovníkmi v nebi u Boha. V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (2. novembra) zas my pomáhame dušiam v očistci, keďže možnosti lásky a spoločenstva prestupujú aj hranicu života a smrti. Pobožnosť za zomrelých sa v Myjave na Dolnom cintoríne konala v stredu 1. novembra 2017 o 15.30 hod. Jej súčasťou boli modlitby za zomrelých, pokropenie hrobov požehnanou vodou, incenzovanie kadidlom i litánie ku všetkým svätým. Modlitby boli sprevádzané spevom farského spevokolu. Vo štvrtok 2. novembra 2017 sa zas pekné spoločenstvo veriacich myjavskej farnosti zapojilo do kampane Sviečka za nenarodené deti. Pri modlitbe ruženca prosili za nenarodené deti, ktoré zomreli v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu. V prvom prípade je nevyhnutné zásadné obrátenie, v druhom je potrebná útecha a posilňujúce sprevádzanie zarmútených rodičov.

.

Slávnostné regionálne Mariánske večeradlo v Myjave

Mariánske večeradlá s účasťou veriacich aj z okolia bývavali po minulé roky v kostole v obci Rovensko pri Senici. V tomto roku sa regionálne večeradlo presunulo do Myjavy, kde sa pravidelne schádzava skupinka modliacich sa každý pondelok. Základom mariánskeho večeradla je modlitba posvätného ruženca, teda evanjeliová modlitba, ktorá rozjíma o živote Ježiša Krista a Božej Matky, Panny Márie obohatená o prežívanie duchovnosti Mariánskeho kňazského hnutia. Termín tohto slávnostného regionálneho večeradla bol zvolený zámerne na predvečer 100. výročia posledného fatimského zjavenia, pri ktorom sa udial slnečný zázrak. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa teda zišli domáci farníci spolu s hosťami z okolia, aby sa modlili večeradlo, ktoré viedol vdp. Marián Vojtko, farár v Borskom Svätom Jure a kňaz zodpovedný na Slovensku za Mariánske kňazské hnutie. Svätú omšu ako hlavný celebrant slávil vdp. Jozef Bicák, farár v Sobotišti a v koncelebrácii sa pripojili vdp. Marián Horváth, farár v Osuskom ako kazateľ a vdp. Jozef Ščepko, farár v Hradišti pod Vrátnom. Na slávenie Najsvätejšej Eucharistie nadviazala adorácia, ktorá zakončila bohatý duchovný program. Po adorácii sa účastníci stretli na fare v spoločenstve pri občerstvení, ktoré veľmi štedro pripravili farníci.

.

Bodka za letnými prázdninami

Vynikajúce zakončenie letných prázdnin zažili účastníci farského popoludnia v Jablonke. Uskutočnilo sa v utorok 29. augusta 2017, v deň štátneho sviatku, kedy sa po skončení popoludňajšej svätej omše vo farskom kostole v Myjave farníci presunuli k výborným hostiteľom Michalicovcom, ktorí ponúkli svoj pozemok pre túto farskú akciu a pripravili aj výnimočné pohostenie. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť pri hrách a súťažiach. Dospelí sa mohli porozprávať a tešiť zo spoločenstva v príjemnej atmosfére, ako to dosvedčujú aj pripojené fotografie. Pre deti boli okrem večernej opekačky veľkým lákadlom aj zvieratká – kone, holuby a zajace. Celkom spontánne sa farské podujatie obohatilo aj o ľudový spev so sprievodom heligónky.

.

Návšteva cyklistov za život v Myjave

V sobotu 19. augusta 2017 popoludní sa cyklopúť „Na bicykli za život“ zastavila aj v Myjave. Počas roka 2016 sa miestni farníci počas deviatich mesiacov každý týždeň v piatok ráno o 8.00 hod. stretávali pred myjavskou nemocnicou, keďže aj tu násilne zomierajú nevinné nenarodené deti umelým potratom. Pri sobotňajšej návšteve cyklistov, ktorí prechádzajú z Košíc Slovenskom a Českom a mieria až do Prahy, si myjavskí veriaci pripomenuli dôležitosť modlitby za život. Pri posvätnom ruženci prosili za všetky nenarodené deti a modlili sa aj za obrátenie všetkých, ktorí sa zaplietli do ťažkého hriechu proti životu. Po modlitbe a spoločnom priateľskom rozhovore sa cyklisti posilnení malých občerstvením vydali na cestu do Piešťan.

.

Detské farské hry v Trnovcoch

V nedeľu 30. júla 2017 popoludní boli všetky deti z myjavskej farnosti pozvané na spoločné hry do oddychového areálu Trnovce. Akcia nadväzovala na detský farský tábor a bola príležitosťou stretnúť sa, zahrať sa a budovať priateľstvá aj pre tie deti, ktoré pre rozličné okolnosti nemohli byť v letnom tábore. Deti čakalo aj veľké prekvapenie v podobe konského povoza, za ktorý patrí srdečná vďaka pánovi a pani Machalicovým, keďže ho poskytli nezištne, ako dobrý skutok pre deti našej farnosti. Tie sa s veľkou radosťou odviezli spred fary tam aj späť a mohli si na koníkovi aj sami zajazdiť. Lúka a les v Trnovcoch poskytli deťom výborné prostredie na hru, pohyb a oddych v prírode. Poďakovanie patrí manželom Markovi a Eve Hrinovým, animátorom i všetkým, ktorí prišli.

.

Slávnosť Božieho tela v Myjave

K prejavom katolíckej viery a nábožnosti patrí úcta k Najsvätejšej Eucharistii vyjadrená pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi aj verejnou procesiou so zastaveniami pri štyroch oltárikoch. Tento rok slávnosť pripadla na štvrtok 15. júna, kedy sa veriaci Farnosti Myjava zišli na večernej svätej omši o 18.00 hod. a po nej za spevu duchovných piesní kráčali s Ježišom Kristom prítomným v Oltárnej sviatosti v procesii okolo farského kostola. Slávnosť pozdvihol krásny spev farského spevokolu pod vedením pani dirigentky Moniky Magulovej. Aj požehnané počasie prispelo k prežitiu slávnosti, ktorá nás povzbudila pamätať, že sviatosť Eucharistie je živá Kristova prítomnosť medzi nami a sväté prijímanie je centrom duchovného života veriaceho človeka.

.

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 28. mája 2017 pri svätej omši o 10.30 hod. päť detí z myjavskej farnosti po prvýkrát pristúpilo k sviatosti Eucharistie. Predchádzala tomu niekoľkomesačná príprava, pravidelná účasť na svätých omšiach, preskúšanie z katechetických otázok a deň pred slávnosťou aj prvé prijatie sviatosti pokánia. Prinášame niekoľko záberov a odkaz na televíznu reportáž ako spomienku na slávnosť prvého svätého prijímania.

.

.

Návšteva kňazov – rodákov z Myjavy

Vo štvrtok 8. júna 2017, na sviatok Nášho Pána, Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza navštívili Farnosť Myjava kňazi, ktorí pochádzajú z Myjavy. Pri slávení večernej Eucharistie vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského bol hlavným celebrantom dp. Dušan Molek, ktorý pôsobí v Nitrianskej diecéze. Homíliu predniesol dp. Roman Stachovič, v súčasnosti dekan v Skalici. Pripomenul dôležitosť služby kňazov a povzbudil podporovať vzrast nových kňazských povolaní. Na viacerých pozoruhodných príkladoch zo života ilustroval Božie láskavé požehnanie preukázané rodinám, v ktorých sa zrodilo kňazské povolanie. Po svätej omši a eucharistickej adorácii sa pred kostolom vytvorila príjemná atmosféra rozhovorov a vzájomného priateľského zdieľania.

.

Biblia pre všetkých – farské kolo

V nedeľu 30. apríla 2017 a v pondelok 1. mája 2017 sa štyri družstvá z myjavskej farnosti stretli vo farskom kole súťaže Biblia pre všetkých. Počas predchádzajúceho obdobia podľa študijných listov rástli v poznaní starozákonnej Knihy sudcov a novozákonného Listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Ako to dokumentujú pripojené fotografie, do súťaže sa zapojili všetky generácie. Tímami postupujúcimi do dekanátneho kola sa stali Hrinovci a Magulovci. Všetkým súťažiacim patrí vďaka za ich účasť, ktorá bola predovšetkým odmenená intenzívnejším kontaktom s pokladom Božieho slova.

.

Ekumenická pobožnosť v katolíckom kostole

Na začiatok týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v stredu 18. januára 2017 konala v rímskokatolíckom farskom kostole v Myjave ekumenická pobožnosť, ktorej obsah bol venovaný hlavnej tohtoročnej myšlienke modlitieb: Zmierenie – ženie nás Krista láska podľa slov z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom (2Kor 5,14).

Evanjelickú cirkev augsburského vyznania reprezentoval myjavský pán farár Samuel Mišiak, prítomná bola aj jeho manželka pani farárka Jaroslava Mišiaková a tiež farárka Monika Černeková.

Súčasťou modlitby bolo odprosenie za postoje, ktoré zraňujú a vyvolávajú rozdelenie, čítanie z Božieho slova, príhovory farárov a prednesenie prosieb. Symbolický múr z kameňov bol počas pobožnosti preformovaný na kríž ako znak vykúpenia, Ježišovej lásky a jeho túžby, aby všetci, ktorí v neho veria, boli jedno a boli vyslancami Kristovho svetla vo svete.

.