jún 1 2018

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 2018

Štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Veriaci sú pozvaní prežívať a osláviť tajomstvo Eucharistie, teda krvavú obetu Ježiša Krista na kríži vloženú do nekrvavých spôsobov chleba a vína. Aj v myjavskej farnosti sa vo štvrtok 31. mája 2018 zišli na večernej svätej omši veriaci, ktorí sa tešili z Ježišovej prítomnosti v Eucharistii nielen v kostole, ale aj pri vonkajšej procesii so štyrmi oltárikmi. Farníci sa obetavo postarali o prípravu výzdoby, pre deti bolo zase príťažlivou aktivitou rozsýpanie kvetových lupienkov na cestu, ktorou prechádzala Najsvätejšia oltárna sviatosť.

 

 

 

máj 29 2018

Púť detí do Marianky 2018

Skupinka detí z Myjavy sa tento rok po prvýkrát pripojila k detskej púti k Panne Márii do Marianky, ktorá sa pravidelne organizuje v blízkosti sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov (24. mája). V sobotu 26. mája 2018 po 7.00 hod. vyštartoval z Myjavy autobus, ktorý viac než 20 detí priviezol do Bratislavy – Rače, odkiaľ sa vydali na pešiu, približne 10 kilometrovú púť po lesných cestách do Marianky – najstaršieho mariánskeho pútnického miesta na Slovensku. Počas púte deti plnili úlohy, ako napríklad: napojiť druhého, pomodliť sa desiatok ruženca, vydržať 5 minút ticho či odniesť druhému batoh. Na pútnickom mieste čakal deti obed, katechézy o znevýhodnených ľuďoch (o slepom, o hluchonemom človeku) a napokon o 14.30 hod. slávnostná svätá omša s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. 

 

 

 

máj 26 2018

Návšteva kňazov – rodákov z Myjavy

Vo štvrtok 24. mája 2018, na sviatok Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, boli opäť po roku pozvaní do myjavskej farnosti sláviť svätú omšu o 18.00 hod. kňazi – rodáci: dp. Roman Stachovič a dp. Dušan Molek. Na slávnosti bola prítomná aj rehoľná sestra Jozefa – Anna Bašnárová, ktorá pochádza tiež z Myjavy a patrí do Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Okolo oltára sa v tento večer vytvorilo duchovné spoločenstvo, ktoré ďakovalo za Ježišovu kňazskú obetu uskutočnenú na kríži a sprítomnenú pod eucharistickými spôsobmi. Zároveň to bola príležitosť v ľudskej a neraz obmedzenej či dokonca slabej kňazskej službe vidieť a obdivovať jedinečnú účasť na dokonalom Kristovom kňazstve. Svätá omša, ako to býva zvykom každý štvrtok, bola zakončená adoráciou, po ktorom sa mnohí farníci stretli na príjemnom spoločnom pohostení na fare.

 

 

 

máj 18 2018

Prvé sväté prijímanie 2018

V nedeľu 6. mája 2018 pristúpilo v myjavskej rímskokatolíckej farnosti k prvému svätému prijímaniu jedenásť detí. Po niekoľkomesačnej príprave, očistení od hriechov prijatím sviatosti pokánia a zmierenia, si pri svätej omši obnovili krstné sľuby a prijali Najsvätejšiu Eucharistiu pod spôsobom chleba a vína. Počas slávnosti spolu s kňazom rozmýšľali nad slovami Pána Ježiša z evanjelia, že náš život má prinášať dobré ovocie, ktoré zostane aj na večnosť.

 

 

 

 

 

apr 1 2018

Obrad umývania nôh na Zelený štvrtok

Veľkonočné obrady Zeleného štvrtka na pamiatku Pánovej poslednej večere s apoštolmi dávajú možnosť konať počas svätej omše obrad umývania nôh. Tento liturgický úkon sprítomňuje Ježišov príkaz vzájomnej lásky, ku ktorej dal on sám najlepší príklad. V roku 2016 pápež František upravil liturgické pravidlá a stanovil, aby osoby vybrané na umývanie nôh predstavovali jednotu i rôznosť celého spoločenstva, aby to boli muži aj ženy, starší i mladší. Dovtedy sa umývali nohy vždy vybraným dvanástim mužom. Vo Farnosti Myjava počas Veľkej noci v roku 2018 sa po prvýkrát uskutočnil obrad umývania nôh podľa nového spôsobu. Dokumentuje to niekoľko fotografií.

 

 

 

feb 15 2018

Fašiangy 2018: detský karneval a farský ples

Obdobie po skončení vianočných dní do začiatku pôstu využili myjavskí farníci na spoločenské zábavné podujatia, ktorých cieľom bolo príjemne stráviť čas a utužiť vzájomné vzťahy v spoločenstve. V sobotu 3. februára 2018 popoludní sa v priestoroch Centra voľného času v Myjave stretlo vyše 20 detí na karnevale. Po úvodnej scénke o pravom a falošnom vlkovi a predstavení masiek sa rozprúdila tanečná zábava. Presne o týždeň neskôr, v sobotu 10. februára 2018, tancovali dospelí. Takmer stovka účastníkov 22. ročníka farského plesu zaplnila sálu Reštaurácie na plavárni v Myjave. Generačná rôznorodosť prinášala rodinný dojem, keď sa na parkete stretli mladí, stredná generácia i staršie ročníky. Súčasťou plesu bolo aj tanečné a spevácke vystúpenie; nechýbala ani tombola s viac než 50 cenami. Prvé dve fotografie sú z detského karnevalu, druhé dve zachytávajú atmosféru farského plesu.

 

 

jan 20 2018

Ekumenická pobožnosť v katolíckom kostole v Myjave

V stredu 17. januára 2018 – v predvečer začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave. Celosvetové texty tohtoročnej bohoslužby pripravili cirkvi v Karibiku a ich hlavnou témou bola myšlienka oslobodenia. Do stredu na významné miesto bola umiestnená Biblia, lebo Božie slovo je pre človeka prameňom útechy a oslobodenia. Veľmi silným znakom použitým pri bohoslužbe boli aj tri železné reťaze, ktoré postupne pri vzývaní Pánovho zľutovania symbolicky spadli na zem. Ekumenickú bohoslužbu viedol katolícky farár v Myjave – Lukáš Uváčik spolu s evanjelickým farárom myjavského zboru Evanjelickej cirkvi – Samuelom Mišiakom. 

 

 

 

 

 

dec 30 2017

Dobrá novina – Vianoce 2017

Aj na Vianoce v roku 2017 sa Farnosť Myjava zapojila do koledovania Dobrej noviny, pri ktorom mladí koledníci 26. decembra popoludní navštívili 18 domácností, aby krátkym programom zvestovali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Štedrí darcovia prispeli v rámci projektov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí na rozvojové projekty, konkrétne na zlepšenie starostlivosti o matky a deti v africkej Etiópii prostredníctvom zdravotného strediska sestier vincentiek. Vďaka patrí rodinám, ktoré s radosťou koledníkov prijali i mladým a deťom, ktorí obetavo a v dobrej nálade zvládli osemhodinový kolednícky maratón.

 

 

dec 28 2017

Jasličková slávnosť – Vianoce 2017

Na Božie narodenie podvečer sa vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave konala jasličková slávnosť. Na jej začiatku Veronika Hudáková zaspievala vianočnú pieseň a potom nasledoval dramatizovaný príbeh, ktorý si herecky pripravili deti a mladí z farnosti. Dej sa odohrával v deň Vianoc a cez kamarátky Ingrid a Katku predstavil situáciu v dvoch rodinách. V jednej prežívali Vianoce ako príjemné pohodové dni, avšak bez viery a duchovných hodnôt. Druhá rodina slávila kresťanské Vianoce. Keď Ingrid pre dusnú atmosféru doma radšej odišla von, stretla sa s Katkou a tá ju zavolala na vianočnú omšu do kostola. Ingrid sa nechala prehovoriť a návšteva kostola sa jej tak duchovne dotkla, že domov sa vrátila zmenená. V kresťanskej rodine zas mali sviatočný deň obohatený o radosť, že Katke sa podarilo niekoho aspoň trošku priviesť bližšie k Pánu Bohu. Po scénke sa jasličková slávnosť zakončila krátkou adoráciou s eucharistickým požehnaním. Prinášame niekoľko záberov z hraného príbehu.

 

 

dec 6 2017

Návšteva svätého Mikuláša

V predvečer sviatku svätého biskupa Mikuláša sa vo farskom kostole v Myjave konala milá slávnosť pre deti. Počas svätej omše sa v príhovore k deťom hovorilo o dobrom skutku podelenia sa. Svätý Mikuláš, keď podľa tradície obdaroval iných, podelil sa s tým, čo mal. Darovať znamená podeliť sa. Po skončení svätej omše sa deti učili pesničku na privítanie sv. Mikuláša, po ktorej tento svätec prišiel do kostola aj v sprievode dvoch anjelov. Niektoré deti ho potešili pesničkou či básničkou a všetky dostali mikulášsky balíček, ktorý tiež môže slúžiť na podelenie sa s inými.