apr 1 2018

Obrad umývania nôh na Zelený štvrtok

Veľkonočné obrady Zeleného štvrtka na pamiatku Pánovej poslednej večere s apoštolmi dávajú možnosť konať počas svätej omše obrad umývania nôh. Tento liturgický úkon sprítomňuje Ježišov príkaz vzájomnej lásky, ku ktorej dal on sám najlepší príklad. V roku 2016 pápež František upravil liturgické pravidlá a stanovil, aby osoby vybrané na umývanie nôh predstavovali jednotu i rôznosť celého spoločenstva, aby to boli muži aj ženy, starší i mladší. Dovtedy sa umývali nohy vždy vybraným dvanástim mužom. Vo Farnosti Myjava počas Veľkej noci v roku 2018 sa po prvýkrát uskutočnil obrad umývania nôh podľa nového spôsobu. Dokumentuje to niekoľko fotografií.

 

 

 

feb 15 2018

Fašiangy 2018: detský karneval a farský ples

Obdobie po skončení vianočných dní do začiatku pôstu využili myjavskí farníci na spoločenské zábavné podujatia, ktorých cieľom bolo príjemne stráviť čas a utužiť vzájomné vzťahy v spoločenstve. V sobotu 3. februára 2018 popoludní sa v priestoroch Centra voľného času v Myjave stretlo vyše 20 detí na karnevale. Po úvodnej scénke o pravom a falošnom vlkovi a predstavení masiek sa rozprúdila tanečná zábava. Presne o týždeň neskôr, v sobotu 10. februára 2018, tancovali dospelí. Takmer stovka účastníkov 22. ročníka farského plesu zaplnila sálu Reštaurácie na plavárni v Myjave. Generačná rôznorodosť prinášala rodinný dojem, keď sa na parkete stretli mladí, stredná generácia i staršie ročníky. Súčasťou plesu bolo aj tanečné a spevácke vystúpenie; nechýbala ani tombola s viac než 50 cenami. Prvé dve fotografie sú z detského karnevalu, druhé dve zachytávajú atmosféru farského plesu.

 

 

jan 20 2018

Ekumenická pobožnosť v katolíckom kostole v Myjave

V stredu 17. januára 2018 – v predvečer začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave. Celosvetové texty tohtoročnej bohoslužby pripravili cirkvi v Karibiku a ich hlavnou témou bola myšlienka oslobodenia. Do stredu na významné miesto bola umiestnená Biblia, lebo Božie slovo je pre človeka prameňom útechy a oslobodenia. Veľmi silným znakom použitým pri bohoslužbe boli aj tri železné reťaze, ktoré postupne pri vzývaní Pánovho zľutovania symbolicky spadli na zem. Ekumenickú bohoslužbu viedol katolícky farár v Myjave – Lukáš Uváčik spolu s evanjelickým farárom myjavského zboru Evanjelickej cirkvi – Samuelom Mišiakom. 

 

 

 

 

 

dec 30 2017

Dobrá novina – Vianoce 2017

Aj na Vianoce v roku 2017 sa Farnosť Myjava zapojila do koledovania Dobrej noviny, pri ktorom mladí koledníci 26. decembra popoludní navštívili 18 domácností, aby krátkym programom zvestovali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Štedrí darcovia prispeli v rámci projektov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí na rozvojové projekty, konkrétne na zlepšenie starostlivosti o matky a deti v africkej Etiópii prostredníctvom zdravotného strediska sestier vincentiek. Vďaka patrí rodinám, ktoré s radosťou koledníkov prijali i mladým a deťom, ktorí obetavo a v dobrej nálade zvládli osemhodinový kolednícky maratón.

 

 

dec 28 2017

Jasličková slávnosť – Vianoce 2017

Na Božie narodenie podvečer sa vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave konala jasličková slávnosť. Na jej začiatku Veronika Hudáková zaspievala vianočnú pieseň a potom nasledoval dramatizovaný príbeh, ktorý si herecky pripravili deti a mladí z farnosti. Dej sa odohrával v deň Vianoc a cez kamarátky Ingrid a Katku predstavil situáciu v dvoch rodinách. V jednej prežívali Vianoce ako príjemné pohodové dni, avšak bez viery a duchovných hodnôt. Druhá rodina slávila kresťanské Vianoce. Keď Ingrid pre dusnú atmosféru doma radšej odišla von, stretla sa s Katkou a tá ju zavolala na vianočnú omšu do kostola. Ingrid sa nechala prehovoriť a návšteva kostola sa jej tak duchovne dotkla, že domov sa vrátila zmenená. V kresťanskej rodine zas mali sviatočný deň obohatený o radosť, že Katke sa podarilo niekoho aspoň trošku priviesť bližšie k Pánu Bohu. Po scénke sa jasličková slávnosť zakončila krátkou adoráciou s eucharistickým požehnaním. Prinášame niekoľko záberov z hraného príbehu.

 

 

dec 6 2017

Návšteva svätého Mikuláša

V predvečer sviatku svätého biskupa Mikuláša sa vo farskom kostole v Myjave konala milá slávnosť pre deti. Počas svätej omše sa v príhovore k deťom hovorilo o dobrom skutku podelenia sa. Svätý Mikuláš, keď podľa tradície obdaroval iných, podelil sa s tým, čo mal. Darovať znamená podeliť sa. Po skončení svätej omše sa deti učili pesničku na privítanie sv. Mikuláša, po ktorej tento svätec prišiel do kostola aj v sprievode dvoch anjelov. Niektoré deti ho potešili pesničkou či básničkou a všetky dostali mikulášsky balíček, ktorý tiež môže slúžiť na podelenie sa s inými.

 

 

nov 2 2017

Spomienka na zomrelých

Každoročne je začiatok novembra obdobím, kedy v modlitbách pamätáme na našich zomrelých – známych aj neznámych, veď v spoločenstve Cirkvi tvoríme jednu rodinu. Na slávnosť Všetkých svätých (1. novembra) najprv obdivujeme pôsobenie Božej milosti v životoch svätých, ktorí sú pre nás nielen príkladom, ale najmä orodovníkmi v nebi u Boha. V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (2. novembra) zas my pomáhame dušiam v očistci, keďže možnosti lásky a spoločenstva prestupujú aj hranicu života a smrti. Pobožnosť za zomrelých sa v Myjave na Dolnom cintoríne konala v stredu 1. novembra 2017 o 15.30 hod. Jej súčasťou boli modlitby za zomrelých, pokropenie hrobov požehnanou vodou a incenzovanie kadidlom i litánie ku všetkým svätým. Modlitby boli sprevádzané spevom farského spevokolu. Vo štvrtok 2. novembra 2017 sa zas pekné spoločenstvo veriacich myjavskej farnosti zapojilo do kampane Sviečka za nenarodené deti. Pri modlitbe ruženca prosili za nenarodené deti, ktoré zomreli v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu. V prvom prípade je nevyhnutné zásadné obrátenie, v druhom je potrebná útecha a posilňujúce sprevádzanie zarmútených rodičov.

 

 

okt 13 2017

Mariánske večeradlo v Myjave

Mariánske večeradlá s účasťou veriacich aj z okolia bývavali po minulé roky v kostole v obci Rovensko pri Senici. V tomto roku sa regionálne večeradlo presunulo do Myjavy, kde sa pravidelne schádzava skupinka modliacich sa každý pondelok. Základom mariánskeho večeradla je modlitba posvätného ruženca, teda evanjeliová modlitba, ktorá rozjíma o živote Ježiša Krista a Božej Matky, Panny Márie obohatená o prežívanie duchovnosti Mariánskeho kňazského hnutia. Termín tohto slávnostného regionálneho večeradla bol zvolený zámerne na predvečer 100. výročia posledného fatimského zjavenia, pri ktorom sa udial slnečný zázrak. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa teda zišli domáci farníci spolu s hosťami z okolia, aby sa modlili večeradlo, ktoré viedol vdp. Marián Vojtko, farár v Borskom Svätom Jure a kňaz zodpovedný na Slovensku za Mariánske kňazské hnutie. Ku koncelebrácii pri svätej omši sa pripojili aj vdp. Jozef Bicák, farár v Sobotišti ako hlavý celebrant, vdp. Marián Horváth, farár v Osuskom ako kazateľ a vdp. Jozef Ščepko, farár v Hradišti pod Vrátnom. Na slávenie Najsvätejšej Eucharistie nadviazala adorácia, ktorá zakončila bohatý duchovný program a po ktorej sa mnohí účastníci stretli na fare v spoločenstve pri občerstvení, ktoré veľmi štedro pripravili farníci.

 

 

sep 2 2017

Bodka za letnými prázdninami 2017

Vynikajúce zakončenie letných prázdnin zažili účastníci farského popoludnia v Jablonke. Uskutočnilo sa v utorok 29. augusta 2017, v deň štátneho sviatku, kedy sa po skončení popoludňajšej svätej omše vo farskom kostole v Myjave farníci presunuli k výborným hostiteľom Michalicovcom, ktori ponúkli svoj pozemok pre túto farskú akciu a pripravili aj výnimočné pohostenie. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť pri hrách a súťažiach. Dospelí sa mohli porozprávať a tešiť zo spoločenstva v príjemnej atmosfére, ako to dosvedčujú aj pripojené fotografie. Pre deti boli okrem večernej opekačky veľkým lákadlom aj zvieratká – kone, holuby a zajace. Celkom spontánne sa farské podujatie obohatilo aj o ľudový spev so sprievodom heligónky.

 

 

aug 25 2017

Návšteva cyklistov za život v Myjave

V sobotu 19. augusta 2017 popoludní sa cyklopúť Na bicykli za život zastavila aj v Myjave. Počas roka 2016 sa miestni farníci počas deviatich mesiacov každý týždeň v piatok ráno o 8.00 hod. stretávali pred myjavskou nemocnicou, keďže aj tu násilne zomierajú nevinné nenarodené deti umelým potratom. Pri sobotňajšej návšeteve cyklistov, ktorí prechádzajú z Košíc Slovenskom a Českom a mieria až do Prahy, si myjavskí veriaci pripomenuli dôležitosť modlitby za život. Pri posvätnom ruženci prosili za všetky nenarodené deti a modlili sa aj za obrátenie všetkých, ktorí sa zaplietli do ťažkého hriechu proti životu. Po modlitbe a spoločnom priateľskom rozhovore sa cyklisti posilnení malých občerstvením vydali na cestu do Piešťan.