mar 26 2017

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 26.3.2017

 

nedeľa

26. marca

4. pôstna nedeľa

 

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého pri skúškach pre dcéru

10.30 hod.

za Božiu pomoc pre manžela

15.00 hod.

Krížová cesta

pondelok

27. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a zdravie pre chorú sestru

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

28. marca

 

18.00 hod.

+ manžel Miroslav

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

29. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu

štvrtok

30. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc, zdravie a živú vieru pre syna Jozefa

piatok

31. marca

 

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

za živých a + členov Ružencového bratstva

sobota

1. apríla

PRVÁ SOBOTA V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za Božiu pomoc pri operácii pre Simonku

nedeľa

2. apríla

5. pôstna nedeľa

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta zakončená adoráciou

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pri podávaní pôstnej polievky sa minulú nedeľu vyzbieralo spolu 363 €. Vďaka za Vaše štedré podelenie sa v prospech tehotných žien, matiek s deťmi a rodín v sociálnej núdzi v krízovom centre v Ružomberku. Ďakujem p. Eve Hrinovej a p. Eve Halásovej za nezištnú prípravu polievky.

V stredu pred svätou omšou o 17.30 hod. sa v rámci prežívania pôstneho obdobia spoločne budeme modliť ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Z tohto dôvodu v stredu pred svätou omšou nebudem spovedať.

Dopredu informujem, že vysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude v sobotu 8. apríla dopoludnia. Na Kvetnú nedeľu (9. apríla), ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa, bude len jedna svätá omša o 9.30 hod., aby sme ju mohli sláviť spoločne, dôstojne aj s procesiou s ratolesťami.

Prežívame v našej arcidiecéze Rok sv. Martina pri príležitosti 1700. výročia od narodenia tohto svätca. Sme pozvaní uskutočniť púť do nášho katedrálneho chrámu v Bratislave. Pre dekanáty Senica a Skalica bol vybraný termín pondelok 8. mája 2017. V programe bude svätá omša, výklad o katedrále, stretnutie s biskupmi i možnosť navštíviť krypty a klenotnicu. Plagát je na nástenke. Prihlásenie je možné v sakristii. Podľa záujmu upresníme dopravu a cenu.

Pre mladých sa pripravuje arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime vo Svätom Jure v dňoch 12. – 14. mája 2017 (teda v čase 100. výročia fatimských zjavení). Heslo stretnutia „S TEBOU“ vyjadruje pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií: cliptime.sk.

Milodary v uplynulom týždni činili 60 €. Pán Boh zaplať.

 

mar 19 2017

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 19.3.2017

 

nedeľa

19. marca

3. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ Ján Drahoš

(svätá omša po pohrebe zo 6.3.2017)

10.30 hod.

za uzdravenie ťažko chorého Jána Kucharčíka

15.00 hod.

Krížová cesta

pondelok

20. marca

sv. Jozefa, ženícha Panny Márie,

slávnosť

18.00 hod.

+ rodičia Vladislav a Mária

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

21. marca

 

18.00 hod.

za prehĺbenie vzájomnej lásky a súdržnosti v rodine

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

22. marca

 

18.00 hod.

+ Nataša Heráková

štvrtok

23. marca

 

18.00 hod.

za milosť správneho života pre Veroniku a Jána

piatok

24. marca

 

18.00 hod.

za farníkov (z nedele)

sobota

25. marca

Zvestovanie Pána,

slávnosť

18.00 hod. TL

+ Elemír Nejeschleba

nedeľa

26. marca

4. pôstna nedeľa

 

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého pri skúškach pre dcéru

10.30 hod.

za Božiu pomoc pre manžela

15.00 hod.

Krížová cesta

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po druhej svätej omši na fare koná akcia pôstna polievka. Namiesto riadneho obeda môžeme prijať pôstnu polievku a ušetrené prostriedky venujeme na dobročinný cieľ. Výťažok pomôže tehotným ženám, matkám s deťmi a rodinám v sociálnej núdzi v krízovom centre v Ružomberku.

24 hodín pre Pána je duchovná iniciatíva, ku ktorej pozýva Svätý Otec František. Koná sa pred 4. pôstnou nedeľou ako duchovná príprava na Veľkú noc. V piatok 24. marca budeme mať večer mimoriadny program:

  • 17.00 hod. – tichá adorácia, možnosť svätej spovede, rozdávanie bielych stužiek na pripomienku 25. marca ako Dňa počatého dieťaťa
  • 18.00 hod. – svätá omša (z vigílie slávnosti Zvestovania Pána)
  • 18.45 hod. – modlitby matiek
  • 19.30 hod. – tichá adorácia (možnosť osobnej modlitby na kľačadle pred oltárom)
  • 20.30 hod. – moderovaná adorácia s piesňami
  • 21.00 hod. – nočná krížová cesta pri sviečkach

Všetkých pozývam k účasti, zvlášť manželov, rodiny a mladých prežiť pokojný duchovný večer s Pánom.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok hneď po svätej omši na fare. Katechéza pre deti v piatok nebude. Deti prídu až na svätú omšu o 18.00 hod.

Prvá náuková prednáška kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva bude najbližšiu sobotu 25. marca 2017 o 14.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Kto by mal záujem cestovať v sobotu 25. marca na mariánske večeradlo do Bratislavy, môže sa prihlásiť u p. Anny Kovaničovej.

Jarné trojdnie Modlitieb matiek bude tento týždeň v piatok po svätej omši v kostole, v sobotu o 8.00 hod. v kostole a budúcu nedeľu pred krížovou cestou o 14.00 hod. na fare.

Prvé prípravné stretnutie tímov zapojených do súťaže Biblia pre všetkých bude budúcu nedeľu 26. marca po krížovej ceste na fare.

O týždeň sa zo soboty na nedeľu mení čas. Hodinky posúvame o hodinu dopredu.

Prihlášky na detský farský tábor si záujemcovia môžu prevziať u manželov Hrinovcov mladších.

Milodary v uplynulom týždni činili 20 €. Pán Boh zaplať.

 

mar 12 2017

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 12.3.2017

 

nedeľa

12. marca

2. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ rodičia a sestra Mária

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta

pondelok

13. marca

Výročie zvolenia Svätého Otca Františka

(2013)

18.00 hod.

za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre deti, vnučku a ostatnú rodinu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

14. marca

 

18.00 hod.

+ brat Pavol

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

15. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a vedenie Duchom Svätým pre vnúčatá

štvrtok

16. marca

 

18.00 hod.

za duše v očistci

piatok

17. marca

 

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

za Božie milosti a svätú trpezlivosť pre ťažko chorých

sobota

18. marca

 

18.00 hod. TL

na poďakovanie za dožitých 80 rokov života

nedeľa

19. marca

3. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ Ján Drahoš

(svätá omša po pohrebe zo 6.3.2017)

10.30 hod.

za uzdravenie ťažko chorého Jána Kucharčíka

15.00 hod.

Krížová cesta

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pri minulotýždňovej jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 508,54 €. Pán Boh odmeň Vaše dary.

V uplynulom týždni sa podarilo uskutočniť ohlásený výrub stromov pri kostole a fare. Ďakujem pánovi Ing. Jozefovi Stachovičovi za starostlivé zabezpečenie prác, ako aj mužom, ktorí prišli brigádnicky pomôcť s uprataním dreva.

Túto nedeľu sa krížovú cestu modlia seniori, budúcu nedeľu deti, nasledujúcu nedeľu manželia. V piatok si rozdelia zastavenia tí, ktorí sú o 17.30 hod. v kostole. Prosím o aktívnu účasť a skorší príchod, aby sa modlitba mohla začať načas.

Úmysly svätých omší na mesiac apríl budem zapisovať v stredu po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

Budúcu nedeľu po druhej svätej omši sa bude na fare podávať pôstna polievka. Pri tejto dobročinnej akcii darujeme to, čo si sami odoprieme. Spájame tak pôst s almužnou. Namiesto obeda prijmeme pôstnu polievku a ušetrené peniaze pomôžu tehotným ženám, matkám s deťmi a rodinám v sociálnej núdzi v krízovom centre v Ružomberku.

Prvá náuková prednáška kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva bude v sobotu 25. marca 2017 o 14.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Minulý týždeň sme čítali pastiersky list, ktorý obsahoval aj informáciu o príprave snúbencov na manželstvo. V našej farnosti sa už príprava snúbencov realizuje takýmto spôsobom. Keďže kurz s deviatimi stretnutiami vyžaduje istý čas, je potrebné, aby snúbenci prišli a oznámili zámer uzavrieť manželstvo minimálne 6 mesiacov pred sobášom. Rovnaké pravidlo platí, ak by niekto chcel absolvovať prípravu na manželstvo v našej farnosti, pričom sobáš bude inde.

Milodary v uplynulom týždni činili 155 €. Pán Boh zaplať.

 

mar 5 2017

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 5.3.2017

 

nedeľa

5. marca

1. pôstna nedeľa

9.00 hod.

za obrátenie a dar viery pre synov a vnukov

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta a eucharistická adorácia

pondelok

6. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

7. marca

 

18.00 hod.

+ manžel Vladimír a rodičia Ján a Helena

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

8. marca

 

18.00 hod.

+ rodičia Rudolf a Anna

štvrtok

9. marca

 

18.00 hod.

za zdravie celej rodiny a za úspešné štúdium pre vnučku

piatok

10. marca

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave,

sviatok

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

+ Kornélia Navrátilová a jej rodina

sobota

11. marca

 

18.00 hod. TL

+ Jaroslav Ušiak

nedeľa

12. marca

2. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ rodičia a sestra Mária

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa koná jarná zbierka na charitu.

V nadchádzajúcom týždni sú jarné kántrové dni. V stredu pri svätej omši sa budeme modliť za dar lásky.

Informácia o priebehu prípravy na prvé sväté prijímanie: Máme päť detí, ktoré by v tomto roku mali prvýkrát prijať sviatosť pokánia a Najsvätejšiu Eucharistiu. Stretávame sa každý piatok na katechéze a pri svätej omši. Účasť na svätej omši sa deťom značí do kartičiek. Čakajú ich dve skúšky na fare za prítomnosti aspoň jedného z rodičov, prvá bude v sobotu 11. marca 2017 dopoludnia.

Informácia o Šaštíne: Na základe vzájomnej dohody medzi Slovenskou provinciou Saleziánov don Bosca a Bratislavskou arcidiecézou sa 28. februára 2017 skončilo pôsobenie saleziánov v Šaštíne. Od 1. marca 2017 bola Farnosť Šaštín – Stráže a Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie zverená reholi pavlínov (Rád svätého Pavla, prvého pustovníka).

Slovenská katolícka charita aj na tohtoročné pôstne obdobie pripravila akciu Pôstna krabička pre Afriku. Krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole. Môžeme si ich vziať domov, poskladať a počas pôstu zbierať malé dary pre deti a rodiny v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sa takto podarilo vyzbierať viac než 190-tisíc €. Po Veľkej noci môže každá rodina odoslať milodary z krabičky osobitne alebo to môžeme urobiť aj spoločne ako farnosť.

Najnovšie číslo časopisu Milujte sa!, ktoré je k dispozícii, má upravenú cenu: 1,50 €.

Milodary v uplynulom týždni činili 210 €. Pán Boh zaplať.

 

feb 26 2017

Farské oznamy na 8. nedeľu v cezročnom období – 26.2.2017

 

nedeľa

26. februára

8. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za spásu duše + Alexandra Szikhardta

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť

pondelok

27. februára

 

18.00 hod.

+ mamička a brat Paľko

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

28. februára

 

18.00 hod.

+ brat Pavol a manželka Ľubica

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

1. marca

POPOLCOVÁ

STREDA

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre syna s rodinou

štvrtok

2. marca

 

18.00 hod.

na poďakovanie Pánu Bohu za zdravie syna

piatok

3. marca

PRVÝ PIATOK  

V MESIACI

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

+ rodičia Markoví a Bližnákoví a starí rodičia z oboch strán

sobota

4. marca

PRVÁ SOBOTA

V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

na poďakovanie za dožitých 84 rokov života

nedeľa

5. marca

1. pôstna nedeľa

9.00 hod.

za obrátenie a dar viery pre synov a vnukov

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta a eucharistická adorácia

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Tento týždeň Popolcovou stredou vstupujeme do obdobia 40-dňového pôstu.

Na Popolcovú stredu sme viazaní pod ťažkým hriechom zdržiavať sa mäsitého pokrmu a zachovať pôst. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje od 14. roku života, pôst viaže od 18. do 60. roku života. Je správne, aby aj deti a mladí, ktorí nie sú viazaní pôstom boli primeraným spôsobom vedení k prežívaniu pokánia.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, zároveň v stredu začína pôstne obdobie, preto budem spovedať mimoriadne: utorok, stredu, štvrtok a v piatok vždy od 17.00 hod. Odporúča sa začať pôstne obdobie dobrou svätou spoveďou.

V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok pred svätou omšou o 17.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Keďže v tomto týždni sú jarné prázdniny, deti a mladí sú pozvaní spoločne stráviť dopoludnie na fare vo štvrtok od 9.00 hod., kde bude pre nich pripravený program.

Do konca februára treba uzavrieť prihlášky do súťaže Biblia pre všetkých. Kto by sa rozhodol ešte zúčastniť, prihlášku rád poskytnem.

Úvodná prednáška kurzu o prirodzených metódach plánovania rodičovstva bude v sobotu 4. marca o 16.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare. Pozývam manželov, snúbencov aj mladých, ktorí do budúcnosti uvažujú o manželstve.

Budúcu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu.

Milodary v uplynulom týždni činili 15 €. Pán Boh zaplať.

 

feb 19 2017

Farské oznamy na 7. nedeľu v cezročnom období – 19.2.2017

 

nedeľa

19. februára

7. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

omša za život

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

20. februára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre Martu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

21. februára

 

18.00 hod.

za pomoc a dary Ducha Svätého pre Petra s rodinou

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

22. februára

Katedra sv. Petra, apoštola,

sviatok

18.00 hod.

za živých a + členov Ružencového bratstva

štvrtok

23. februára

sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka,

spomienka

18.00 hod.

+ matka Alžbeta a starí rodičia Sučanskí

piatok

24. februára

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a trpezlivosť pre chorú mamu

sobota

25. februára

 

18.00 hod. TL

+ otec Ignác

nedeľa

26. februára

8. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za spásu duše + Alexandra Szikhardta

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Do konca februára povzbudzujem k vytvoreniu trojčlenných tímov, ktoré by sa zapojili do súťaže Biblia pre všetkých. Prihlášky sú v sakristii.

Naša farnosť chce aj počas leta 2017 ponúknuť deťom spoločne strávený čas na detskom farskom tábore. Uskutoční sa v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach od 9. do 15. júla. Cena je 130 € a prihlásenie je možné u manželov Hrinovcov mladších.

Budúcu nedeľu o 15.00 hod. bude vo farskom kostole zmierna poklona pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pred začiatkom obdobia veľkého pôstu.

Milodary v uplynulom týždni činili 480 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

feb 12 2017

Farské oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období – 12.2.2017

 

nedeľa

12. februára

6. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ľudmila Dychová

(svätá omša po pohrebe z 20.12.2016)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

13. februára

 

18.00 hod.

celá + rodina Voleková

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

14. februára

 

18.00 hod.

+ manžel Ján, švagor Emil, rodičia a starí rodičia

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

15. februára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre mamičku

štvrtok

16. februára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre novomanželov Hudákových

piatok

17. februára

 

18.00 hod.

+ Jozef Závodský, rodičia a súrodenci

sobota

18. februára

 

17.00 hod.

+ Bohuslav a Ján z rodiny

nedeľa

19. februára

7. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

omša za život

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Kvôli konaniu farského plesu, ktorý sa v sobotu 18. februára začína o 19.00 hod., bude mimoriadne sobotná večerná svätá omša vo farskom kostole v Myjave s platnosťou na nedeľu o 17.00 hod.

Kto by mohol prispieť vhodným vecným darom do plesovej tomboly, môže kontaktovať p. Moniku Magulovú alebo p. Valériu Molčanovú. Organizátori plesu tiež prosia, kto by mohol pomôcť s výzdobou sály, aby prišiel v piatok 17. februára o 16.30 hod. do jedálne gymnázia v Myjave.

Úmysly svätých omší na mesiac marec budem zapisovať v stredu 15. februára po svätej omši vo farskej kancelárii.

Nácviky farského spevokolu sa po prestávke opäť začnú v stredu 15. februára po svätej omši, o 18.45 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Kurz o prirodzených metódach plánovania rodičovstva sa začne prvým úvodným stretnutím v sobotu 4. marca o 16.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Milodary v uplynulom týždni činili 170 €. Pán Boh zaplať. Ako sme sa začali od Vianoc zbierať, v súčasnosti už máme dostatočnú sumu na výrobu novej spovedelnice. Ďalšie milodary budeme odkladať na druhý oznámený zámer – výmenu koberca v lodi kostola.

 

feb 6 2017

Pozvánka na detský farský tábor 2017

Hoci sa leto zdá ešte ďaleko, už teraz dávame do pozornosti deťom a ich rodičom jednu z možností ako zaujímavo využiť prázdninový čas. Od 9. do 15. júla 2017 sú deti z našej farnosti pozvané vycestovať do Zákopčia na Kysuciach, aby prežili spoločný čas zábavy, modlitby i posilnenia vzájomných vzťahov v rámci farského spoločenstva. Bližšie informácie o cene a možnosti prihlásenia sa na tábor sú uvedené na pripojenom plagáte.

 

tábor 2017

 

feb 5 2017

Farské oznamy na 5. nedeľu v cezročnom období – 5.2.2017

 

nedeľa

5. februára

5. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

+ manželia Antonín a Otília Pisarovičoví

10.30 hod.

za farníkov

14.30 hod.

Eucharistická adorácia,

zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

pondelok

6. februára

sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov,

spomienka

18.00 hod.

+ Emília Bielčíková

(svätá omša po pohrebe z 5.1.2017)

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

7. februára

 

18.00 hod.

za dary Božích milostí a úspešnú operáciu syna Jána

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

8. februára

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc pri operácii

štvrtok

9. februára

 

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre Katku

piatok

10. februára

sv. Školastiky, panny,

spomienka

18.00 hod.

za uzdravenie pani Pavlíkovej

sobota

11. februára

SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

18.00 hod. TL

+ manžel Jozef Marko st.

nedeľa

12. februára

6. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ľudmila Dychová

(svätá omša po pohrebe z 20.12.2016)

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Povzbudzujem k vytvoreniu trojčlenných tímov, ktoré by sa zapojili do súťaže Biblia pre všetkých. Prihlášky sú v sakristii; treba ich odovzdať do konca februára. Farské kolo bude v posledných aprílových dňoch. Témou tohto ročníka je Kniha Sudcov a List Efezanom.

Do dnešnej nedele sa záujemcovia môžu prihlásiť na farský ples u manželov Sládečkovcov a manželov Magulovcov mladších.

Naša farnosť chce aj počas leta 2017 ponúknuť deťom spoločne strávený čas na detskom farskom tábore. Uskutoční sa v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach od 9. do 15. júla. Cena je 130 € a prihlásenie je možné u manželov Hrinovcov mladších.

V sobotu 11. februára, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 25. Svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, u ktorých by bola otvorenosť prijať službu kňaza, pokúsme sa ich osloviť.

Sviatosť pomazania chorých vysluhujem priebežne, na požiadanie chorého alebo jeho príbuzných. Spoločné vysluhovanie tejto sviatosti môžeme uskutočniť v teplejšom období. Nevyhnutné je však správne rozlišovanie a zváženie konkrétneho zdravotného stavu človeka.

Dopredu oznamujem, že plánujeme v našej farnosti v nadchádzajúcom období uskutočniť kurz o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, ktorý budú viesť manželia zo združenia Liga pár páru. Kurz má byť pomôckou pre plnší a šťastnejší život manželov v súlade s Božími prikázaniami. Dávam ho už teraz do pozornosti manželov, mladomanželov, snúbencov ako aj mladým ľuďom, ktorí do budúcnosti chcú žiť v manželstve, aby o ňom správne uvažovali.

Milodary v uplynulom týždni činili 270 €. Pán Boh zaplať.

 

jan 29 2017

Farské oznamy na 4. nedeľu v cezročnom období – 29.1.2017

 

nedeľa

29. januára

4. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ján Hradský (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

30. januára

 

18.00 hod.

za zdravie dcéry a vnučky

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

31. januára

sv. Jána Bosca, kňaza

spomienka

18.00 hod.

na poďakovanie za 50 rokov života

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

1. februára

 

18.00 hod.

+ rodičia František a Antónia, bratia a ostatní z rodiny

štvrtok

2. februára

Obetovanie Pána

sviatok

18.00 hod.

+ rodičia Ján a Veronika a starí rodičia

piatok

3. februára

sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,

ľubovoľná spomienka

PRVÝ PIATOK

V MESIACI

18.00 hod.

+ Pavol Gála

(svätá omša po pohrebe z 9.1.2017)

sobota

4. februára

PRVÁ SOBOTA

V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

na poďakovanie za Božiu milosť a zdravie

nedeľa

5. februára

5. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA

V MESIACI

9.00 hod.

+ manželia Antonín a Otília Pisarovičoví

10.30 hod.

za farníkov

14.30 hod.

Eucharistická adorácia,

zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy ekumenických pobožností, i tým, ktorí sa ich zúčastnili. Poďakovanie chcem vyjadriť aj brigádnikom, ktorí vo štvrtok pomohli s odstránením stromčekov a ďalšími prácami v kostole.

Pred prvým piatkom budem spovedať vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Vo štvrtok a v piatok navštívim chorých v domácnostiach.

Vo štvrtok, na sviatok Obetovania Pána je odporúčané priniesť si na svätú omšu hromničné sviece, ktoré sa budú požehnávať. V piatok, na sv. Blažeja sa bude po svätej omši udeľovať svätoblažejské požehnanie na ochranu pred chorobami hrdla.

V našej diecéze sa organizuje súťaž Biblia pre všetkých. Súťažia ľubovoľne zostavené trojčlenné tímy na farskej, dekanátnej a diecéznej úrovni. Cieľom je hlbšie poznávať Sväté písmo. Veľmi povzbudzujem k účasti. Prihlášky sú v sakristii; treba ich odovzdať do konca februára. Farské kolo bude v posledných aprílových dňoch. Témou tohto ročníka je Kniha Sudcov a List Efezanom.

Prihlásenie na farský ples je možné do budúcej nedele 5. februára, aby organizátori mohli vyhodnotiť, či je počet účastníkov dostatočný na to, aby sa ples konal.

Pripomínam možnosť putovať na rakúske miesta Mariazell, Heiligenkreuz, Kahlenberg spolu s veriacimi z Brezovej pod Bradlom.

Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva na deň otvorených dverí. Na nástenke je aj list rektora.

Milodary v uplynulom týždni činili 85 €. Pán Boh zaplať.