aug 21 2016

Hodová slávnosť a požehnanie nového erbu farnosti

Najbližšiu nedeľu po sviatku sv. Štefana Uhorského, ktorý je patrónom myjavskej rímskokatolíckej farnosti, sa vo farskom kostole o 9.30 hod. konala hodová slávnosť obohatená o predstavenie a požehnanie nového erbu farnosti. Ten bol pripravený odborníkom z oblasti herladiky podľa patrocínia kostola. Na modrom pozadí sa nachádza zlatý kríž a strieborný glóbus. Kríž odkazuje na zásluhy sv. Štefana Uhorského ako šíriteľa a podporovateľa kresťanskej viery vo svojom kráľovstve a glóbus symbolizuje jeho úlohu vládnuť a spravovať pozemské veci. Hodová svätá omša v Myjave bola ozdobená spevom miestneho chrámového zboru a hojnou účasťou veriacich, ktorí si prišli uctiť svojho patróna, posilniť sa v prežívaní farského spoločenstva a premýšľať nad odkazom sv. Štefana Uhorského pre súčasný život viery. Prinášame niekoľko fotografií z hodovej slávnosti.

 

 

aug 21 2016

Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok – 21. augusta 2016

 

nedeľa

21. augusta

 

21. nedeľa

v období cez rok

 

Hodová nedeľa

 

9.30 hod.

+ rodičia Kubicoví

pondelok

22. augusta

Panny Márie Kráľovnej,

spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre deti, krstné deti a birmovné deti

utorok

23. augusta

 

18.00 hod.

+ rodičia Horváthoví a sestra Margita

streda

24. augusta

sv. Bartolomeja, apoštola,

sviatok

18.00 hod. TL

za + mamičku a za silu pre rodinu

štvrtok

25. augusta

 

18.00 hod.

za vieru a dary Ducha Svätého

pre synov a vnúčatá

piatok

26. augusta

 

18.00 hod.

+ rodičia František a Antónia a bratia

sobota

27. augusta

sv. Moniky,

spomienka

18.00 hod. TL

+ Rudolf, Mária, Anna a starí rodičia

 

nedeľa

28. augusta

 

22. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ mamička a brat Paľko

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes máme v našej farnosti hodovú slávnosť nášho patróna sv. Štefana Uhorského, kráľa. Ďakujem všetkým, ktorí sa ochotnou službou pričinili k príprave a priebehu slávnosti (p. kostolník, organistky, členovia zboru, miništranti, pomocníci s výzdobou, plachtami, upratovaním).

Ešte je niekoľko voľných miest na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch, ktorú plánujeme uskutočniť vo štvrtok 1. septembra. Cena autobusovej dopravy vychádza 15 €. Záväzné prihlásenie aj so zaplatením je možné po každej svätej omši v sakristii.

Prišla k nám ponuka z Katolíckych novín, aby boli k dispozícii na zakúpenie v kostole. Bude k nám prichádzať nateraz 20 výtlačkov, podľa záujmu tento počet upravíme. Cena je 0,50 €. Aktuálne číslo prináša duchovnú obnovu o oslávení Panny Márie, predstavenie svätyne sv. Jána Pavla II. v Łagiewnikoch (ktorú aj navštívime počas púte), článok o potápaní či filme Ben Hur.

Televízia LUX pozýva najbližšiu sobotu 27. augusta svojich divákov a podporovateľov na púť do Rajeckej Lesnej. Bližšie informácie o programe sú na nástenke a tiež na webovej stránke televízie (tvlux.sk).

Milodary na faru a kostol v tomto týždni činili spolu 195 €. Pán Boh zaplať.

 

aug 13 2016

Farské oznamy na 20. nedeľu v období cez rok – 14. augusta 2016

 

 

nedeľa

14. augusta

 

20. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

za živých a zomrelých členov Ružencového bratstva

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

15. augusta

Nanebovzatie Panny Márie,

slávnosť, prikázaný sviatok

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za farníkov

utorok

16. augusta

sv. Štefana Uhorského,

slávnosť

18.00 hod.

+ manžel a rodičia

streda

17. augusta

 

18.00 hod. TL

+ Veronika Matišíková

(omša po pohrebe)

štvrtok

18. augusta

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého

pre Petra s rodinou

piatok

19. augusta

 

18.00 hod.

+ rodičia Molnároví a brat Bohuslav

sobota

20. augusta

sv. Bernarda,

opáta a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod. TL

+ Jozef a Mária, Ján a Štefánia

 

nedeľa

21. augusta

 

21. nedeľa

v období cez rok

 

HODOVÁ NEDEĽA

9.30 hod.

+ rodičia Kubicoví

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V pondelok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Kto by sa pre vážny a oprávnený dôvod nemohol zúčastniť večernej svätej omše a ani by nemal možnosť ísť na svätú omšu niekde inde v inom čase, nech sa ešte dovtedy za mnou zastaví.

V pondelok 15. augusta po večernej svätej omši budem zapisovať úmysly svätých omší na mesiac september.

Stretnutie a liturgický nácvik miništrantov bude v utorok 16. augusta o 16.00 hod. Prosím rodičov, aby pripomenuli synom toto stretnutie.

V utorok budeme sláviť nášho patróna sv. Štefana Uhorského, kráľa. Hodová slávnosť sa uskutoční najbližšiu nedeľu 21. augusta. Bude len jedna svätá omša so začiatkom o 9.30 hod. Pri nej bude predstavený a požehnaný nový erb našej farnosti, ktorý súvisí s naším patrónom.

Ešte sú voľné miesta na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch, ktorú plánujeme uskutočniť vo štvrtok 1. septembra. Cena autobusovej dopravy vychádza 15 €. Záväzné prihlásenie aj so zaplatením je možné po každej svätej omši v sakristii.

Pripomínam a pozývam na modlitby za život pred myjavskou nemocnicou každý piatok o 8.00 hod. O modlitbových stretnutiach je informovaný pán riaditeľ nemocnice aj Mesto Myjava.

Bohuznáma osoba venovala v tomto týždni na rekonštrukciu farskej budovy 200 €. Ostatné milodary činili spolu 160 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

aug 11 2016

Rekonštrukčné práce na farskej budove

Po prípravných prácach vykonaných brigádnicky ochotnými chlapmi z farnosti sa v pondelok 1. augusta 2016 rozbehli rekonštrukučné práce na myjavskej fare zabezpečované profesionálnou stavebnou firmou. Cieľom rekonštrukcie je upraviť poschodie farskej budovy, aby tam vzniklo vhodné bývanie pre kňaza. Nevyhnutnosťou bolo kompletne prerobiť kúpeľňu, ktorá bola nepoužívaná pre havarijný stav a zatekanie. K tomu sa pridala aj výmena starej škvárovej výplne podlahy a oprava stierok nerovných stien. Presunutie bytu kňaza na poschodie prinesie aj ten pozitívny efekt, že na prízemí farskej budovy sa získajú väčšie priestory pre účely farských pastoračných aktivít. Vzhľadom na prepojenie s farským dvorom (ktorý sa snáď v budúcnosti podarí upraviť do kultivovanej podoby) sa tak otvárajú výborné možnosti využitia. Prinášame niekoľko fotografií dokumentujúcich aktuálny stav rekonštrukčných prác.

 

 

aug 6 2016

Farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok – 7. augusta 2016

 

 

nedeľa

7. augusta

 

19. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ Jaroslav Majtán (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Eucharistická pobožnosť

požehnaním

pondelok

8. augusta

sv. Dominika, kňaza,

spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

utorok

9. augusta

sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

18.00 hod.

na poďakovanie za Božiu milosť s prosbou o dary Ducha Svätého pre celú rodinu

streda

10. augusta

sv. Vavrinca,

 diakona a mučeníka, sviatok

18.00 hod. TL

za dary Ducha Svätého pre rodinu

štvrtok

11. augusta

sv. Kláry, panny,

spomienka

18.00 hod.

+ rodičia, brat Ivan a synovec Pavol

piatok

12. augusta

 

18.00 hod.

za prehĺbenie manželskej lásky

sobota

13. augusta

 

18.00 hod. TL

 

 

nedeľa

14. augusta

 

20. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

za živých a zomrelých členov Ružencového bratstva

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

 

Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci bude od 11.30 hod. adorácia zakončená o 15.00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickým požehnaním.

Hodovú slávnosť pri príležitosti sviatku patróna nášho farského kostola sv. Štefana Uhorského budeme sláviť v nedeľu 21. augusta 2016. Dopredu upozorňujem, že na hodovú nedeľu bude len jedna svätá omša, a to so začiatkom o 9.30 hod. Nácvik zboru na hody bude v tomto týždni vo štvrtok večer po svätej omši.

Vo štvrtok 1. septembra 2016 by sme chceli ako farnosť v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva uskutočniť jednodňovú púť do Krakova, navštíviť Svätyňu Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch a prejsť tam Bránou milosrdenstva. Odchádzalo by sa skoro ráno, návrat by bol večer, jedlo z vlastných zásob. Cena autobusovej dopravy vychádza na 15 €. Záväzné prihlásenie aj so zaplatením je možné po každej svätej omši v sakristii.

Termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti bol stanovený na nedeľu 23. októbra 2016 o 10.30 hod. Bezprostredná príprava kandidátov na prijatie sviatosti birmovania začne v septembri.

Bohuznámi darcovia venovali v tomto týždni na rekonštrukciu farskej budovy 300 € a 150 €. Ostatné milodary činili spolu 370 €. Na kostol v Myjave a na Turej Lúke bol venovaný milodar 100 €. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.

 

júl 30 2016

Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok – 31. júla 2016

 

 

nedeľa

31. júla

 

18. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ brat a otec Ignác

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

1. augusta

sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ manžel Štefan

utorok

2. augusta

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc

pre chorého manžela Jozefa

streda

3. augusta

 

18.00 hod. TL

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 pre rodinu

štvrtok

4. augusta

sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

18.00 hod.

+ matka Mária

piatok

5. augusta

PRVÝ PIATOK

18.00 hod.

+ manžel Eduard a rodičia z oboch strán

sobota

6. augusta

Premenenie Pána, sviatok

 

PRVÁ SOBOTA

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

+ syn Jaroslav (1. výročie)

 

nedeľa

7. augusta

 

19. nedeľa

v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA

9.00 hod.

+ Jaroslav Majtán (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Eucharistická pobožnosť

s požehnaním

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

 

V utorok 2. augusta je možné v katedrálach, bazilikách, farských a františkánskych kostoloch získať Porciunkulové odpustky. Predpísaným skutkom na ich získanie je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Obvyklými podmienkami je svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas´, Sláva). Z tohoto dôvodu bude príležitosť vyspovedať sa v utorok od 17.00 hod.

Vo štvrtok a v piatok navštívim nahlásených chorých v domácnostiach.

Na prvý piatok v mesiaci bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16.00 hod.

V tomto týždni bude aj prvá sobota v mesiaci, podľa tradície Cirkvi zvlášť venovaná úcte k Preblahoslavenej Panne Márii. O 8.00 hod. sa vo farskom kostole v Myjave začne spoločná mariánska ružencová pobožnosť, na ktorú sú pozvaní členovia ružencového bratstva i všetci ctitelia Panny Márie. Večerná svätá omša s nedeľnou platnosťou na Turej Lúke bude zachovaná.

Na prvú nedeľu v mesiaci bude poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti od skončenia svätej omše o 10.30 hod. do 15.00 hod., kedy sa zakončí eucharistickou pobožnosťou s požehnaním.

Milodary v tomto týždni na rekonštrukciu farskej budovy činili spolu 210 €. Pán Boh zaplať.

 

júl 26 2016

Detský farský tábor v Zuberci

Od nedele 17. júla do soboty 23. júla 2016 sa v turistickej ubytovni v Zuberci na Orave uskutočnil tábor detí myjavskej farnosti. Zúčastnilo sa ho vyše 20 detí, o ktoré sa starali manželia Marek a Eva Hrinoví spolu s animátormi Monikou a Veronikou Molčanovými, Veronikou Dugovou a Tadeášom Magulom. Program tábora bol veľmi pestrý a vystavaný na príbehu stredovekého mestečka s rytiermi a princeznami. Počas pobytu deti rozdelené do troch skupiniek zbierali dukáty, budovali mestečko a osídľovali ho obyvateľmi rozličných profesií. Medzitým deti videli múzeum oravskej dediny, ako turisti navštívili Roháčske plesá a plavili sa loďou po Oravskej priehrade. Prinášame niekoľko fotografií zachytávajúcich príjemnú a radostnú atmosféru detského tábora.

 

 

júl 23 2016

Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok – 24. júla 2016

 

 

nedeľa

24. júla

 

17. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Samuel, rodičia z oboch strán, súrodenci a ostatní z rodiny

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

25. júla

sv. Jakuba, apoštola, sviatok

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za zdravie pre Annu, Vladimíra,

brata Róberta a priateľa Vladimíra

utorok

26. júla

sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre babičku

streda

27. júla

sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

18.00 hod. TL

za duše v očistci

štvrtok

28. júla

 

18.00 hod.

+ Anna, Vasiľ, Anna, Gizela,

Vasiľ a Stanislav

piatok

29. júla

sv. Marty,

spomienka

18.00 hod.

na poďakovanie

za dožitých 75 rokov života

sobota

30. júla

bl. Zdenky,

panny a mučenice,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod. TL

na poďakovanie

za dožitých 70 rokov života

 

nedeľa

31. júla

 

18. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ brat a otec Ignác

10.30 hod.

za farníkov

Značka TL: svätá omša v kostole na Turej Lúke

 

Včera (23. júla 2016) sa deti vrátili z letného farského tábora v Zuberci. Prežili požehnaný čas zábavy, priateľstva a duchovného povzbudenia. Úprimná vďaka patrí manželom Markovi a Eve Hrinovým, ktorí sa postarali o celú organizáciu tábora a tiež animátorom – Monike a Veronike Molčanovým, Veronike Dugovej a Tadeášovi Magulovi, ktorí obetavo pomáhali pri starostlivosti o deti a pri príprave hier.

Ďakujem za všetky vyjadrenia k návrhom nového erbu našej farnosti, ktoré ste poskytli osobne, cez e-mail alebo na Facebooku. Každý z pripravených návrhov si našiel skupinku podporovateľov. Erb však môže byť len jeden. Predstavenie a požehnanie nového farského erbu by sa mohlo uskutočniť pri príležitosti blížiacej sa hodovej slávnosti nášho patróna – sv. Štefana Uhorského, kráľa.

Prosím a povzbudzujem chlapcov a mladých mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do miništrantskej služby v našej farnosti, aby sa kedykoľvek prihlásili. So súčasnými i s novými miništrantami budeme mať spoločný nácvik miništrovania, kde sa všetko naučia.

V nastávajúcom týždni sa konajú Svetové dni mládeže v Krakove s prítomnosťou Svätého Otca Františka. Udalosti môžeme sledovať cez katolícke médiá a prostredníctvom internetových správ.

Milodary v tomto týždni na rekonštrukciu farskej budovy činili spolu 95 €. Pán Boh zaplať.

 

júl 19 2016

Modlitby za život s návštevou pútnikov “Na bicykli za život”

Pred myjavskou nemocnicou sa pravidelne každý piatok o 8.00 hod. konajú modlitby za život v rámci celoslovenskej akcie 9 mesiacov za život prebiehajúcej od 25. marca do 25. decembra 2016. Skupina farníkov sa na priestranstve pred nemocnicou vždy pomodlí bolestný ruženec s úmyslom prebudiť srdcia matiek, otcov, lekárov a zdravotníckych pracovníkov pre hlas nevinného nenarodeného života ohrozeného násilným umelým ukončením tehotenstva.

V utorok 12. júla 2016 sa o 14.00 hod. pred nemocnicou v Myjave uskutočnilo mimoriadne modlitbové stretnutie posilnené účasťou pútnikov za život na bicykloch. Skupina cyklistov prechádzajúca Slovenskom a smerujúca na Svetové dni mládeže do poľského Krakova sa zastavila aj v Myjave. Spolu s domácimi obhajcami posvätnosti ľudského života sa pomodlili ruženec a krížovú cestu, po ktorej zotrvali v priateľských rozhovoroch a zdieľaní vzájomných skúseností v aktivitách za život.

 

 

júl 16 2016

Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 17. júla 2016

 

 

nedeľa

17. júla

 

16. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ Ján Karika (svätá omša po pohrebe)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

18. júla

 

 

utorok

19. júla

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

 

18.00 hod.

 

za milosť obrátenia pre svokru

streda

20. júla

 

18.00 hod.

za pútničky na Svetové dni mládeže

štvrtok

21. júla

 

18.00 hod.

za uzdravenie rodových koreňov

piatok

22. júla

sv. Márie Magdalény, sviatok

 

sobota

23. júla

sv. Brigity, rehoľníčky, patróny Európy, sviatok

18.00 hod. TL

za duše v očistci

 

nedeľa

24. júla

 

17. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Samuel, rodičia z oboch strán, súrodenci a ostatní z rodiny

10.30 hod.

za farníkov

 

V tomto týždni sa koná letný tábor detí našej farnosti v Zuberci. Keďže je potrebná aspoň na určitý čas prítomnosť kňaza na tomto výlete, v pondelok a v piatok svätá omša v Myjave nebude. Mariánske večeradlo sa presunie na utorok o 16.45 hod. a svätá omša v stredu nebude na Turej Lúke, ale v Myjave.

Prosím chorých, ktorých navštevoval predchádzajúci vdp. farár vždy pred prvým piatkom, aby sa telefonicky alebo cez svojich príbuzných ohlásili na fare, aby som si mohol zapísať ich kontakty a tak pokračoval v duchovnej službe pre nich.

Je rozbehnutá príprava nového erbu našej farnosti. Farnosť Myjava mala erb, ale bol pripravený skôr po domácky, bez konzultácií s odborníkom z oblasti heraldiky. Pripravených sedem návrhov je daných k dispozícii na nástenke vo farskom kostole. Po svätej omši, pri osobných stretnutiach počas tohto týždňa, prípadne SMS-kou alebo e-mailom sa môžete vyjadriť, ktorý návrh sa Vám zdá najvhodnejší. Do budúcej nedele uzavrieme výber jedného erbu, ktorý sa potom bude natrvalo používať ako erb Farnosti Myjava.

Počas týždňa sa začali stavebné úpravy na fare, aby bývanie kňaza mohlo byť na 1. poschodí. Zámer bol konzultovaný so zástupcami farského spoločenstva a pán arcibiskup dal súhlas na túto investíciu. Veľká vďaka patrí mužom, ktorí počas uplynulého týždňa prišli obetavo pomôcť, či už partia starších chlapov alebo mladší, ktorí po pracovnom čase ešte prišli brigádovať na faru. Kto by chcel venovať milodar na tento účel, môže sa zastaviť na fare.