jan 21 2017

Ekumenická pobožnosť v katolíckom kostole

Na začiatok týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v stredu 18. januára 2017 konala v rímskokatolíckom farskom kostole v Myjave ekumenická pobožnosť, ktorej obsah bol venovaný hlavnej tohtoročnej myšlienke modlitieb: Zmierenie – ženie nás Krista láska podľa slov z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom (2Kor 5,14).

Evanjelickú cirkev augsburského vyznania reprezentoval myjavský pán farár Samuel Mišiak, prítomná bola aj jeho manželka pani farárka Jaroslava Mišiaková a tiež farárka Monika Černeková. 

Súčasťou modlitby bolo odprosenie za postoje, ktoré zraňujú a vyvolávajú rozdelenie, čítanie z Božieho slova, príhovory farárov a prednesenie prosieb. Symbolický múr z kameňov bol počas pobožnosti preformovaný na kríž ako znak vykúpenia, Ježišovej lásky a jeho túžby, aby všetci, ktorí v neho veria, boli jedno a boli vyslancami Kristovho svetla vo svete.

 

 

jan 15 2017

Farské oznamy na 2. nedeľu v cezročnom období – 15. januára 2017

 

nedeľa

15. januára

2. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

na poďakovanie za 50 rokov života

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

16. januára

 

18.00 hod.

za živých a zomrelých členov

Ružencového bratstva

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

17. januára

sv. Antona, opáta

spomienka

18.00 hod.

za Božiu pomoc a uzdravenie pre vnuka

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

18. januára

Začiatok týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

7.00 hod.

+ rodičia

18.00 hod.

Ekumenická pobožnosť

štvrtok

19. januára

 

7.00 hod.

svätá omša za život

piatok

20. januára

 

18.00 hod.

za šťastný pôrod

sobota

21. januára

sv. Agnesy,panny a mučenice,

spomienka

18.00 hod. TL

za zomrelých, ktorí sa stretávali pri prijímaní sviatostí na prvý piatok

nedeľa

22. januára

3. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Oľga Melegová (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Od 18. do 25. januára budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenické pobožnosti budú:

  • v stredu 18. januára o 18.00 hod. v katolíckom kostole v Myjave,
  • v nedeľu 22. januára o 17.00 hod. v evanjelickom kostole v Myjave,
  • v stredu 25. januára o 17.00 hod. v katolíckom kostole na Turej Lúke.

Všetkých srdečne pozývam zúčastniť sa, zvlášť vzhľadom na to, že žijeme v kraji, kde vzájomné vzťahy medzi kresťanskými vyznaniami majú osobitý význam.

Dve sväté omše budú v tomto týždni mimoriadne ráno, a to z dôvodu večernej ekumenickej pobožnosti v stredu a vo štvrtok kvôli večernej slávnosti vo Farnosti Brezová pod Bradlom s účasťou bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.

Farnosť Brezová pod Bradlom pripravuje na sobotu 18. marca jednodňovú pôstnu púť na rakúske miesta Mariazell, Heiligenkreuz, Kahlenberg. Pozývajú nás, aby sme sa k nim pripojili. Cena púte je 35 €. Plagát s bližšími informáciami je na nástenke. Prihlásenie je možné v sakristii.

Bohuznáma farníčka venovala na novú spovedelnicu a koberec milodar vo výške 300 €. Ostatné dary v uplynulom týždni činili 245 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

jan 8 2017

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána – 8. januára 2017

 

nedeľa

8. januára

Krst Krista Pána

sviatok

9.00 hod.

za Božiu pomoc a úspešnú operáciu manžela Jozefa

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

9. januára

 

18.00 hod.

za syna Juraja s rodinou, za zdravie, Božiu ochranu a dary Ducha Svätého

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

10. januára

 

18.00 hod.

+ Anka Klčová (1. výročie) a rodičia Talčíkoví

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

11. januára

 

18.00 hod.

za duše v očistci

štvrtok

12. januára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre deti, krstné deti a birmovného syna

piatok

13. januára

 

18.00 hod.

+ rodičia, sesternica a ďalší z rodiny

sobota

14. januára

 

18.00 hod. TL

za Božie milosrdenstvo pre Veroniku, Martinka a Moniku

nedeľa

15. januára

2. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

na poďakovanie za 50 rokov života

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Z praktických dôvodov a pre duchovné dobro veriacich budú v zimnom období bývať stredajšie sväté omše vo farskom kostole v Myjave, a nie na Turej Lúke. Týka sa to už tohto týždňa. Sobotná večerná svätá omša bude zachovaná na Turej Lúke.

V tomto období je zvykom požehnávať príbytky. Kto by mal záujem o požehnanie domu alebo bytu, môže sa ešte prihlásiť v sakristii.

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína sa prvá časť liturgického obdobia cez rok.

Úmysly svätých omší na mesiac február budem zapisovať v piatok 13. januára po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

21. ročník farského plesu bude v sobotu 18. februára 2017 v priestoroch myjavského gymnázia. Lístky v cene 17 € je možné zakúpiť si u manželov Magulovcov mladších a manželov Sládečkovcov.

Farnosť Myjava žiadala a riadnym konaním získala povolenie na výrub stromov v okolí kostola a fary. Ak by mal niekto z farníkov záujem o drevo z výrubu, poskytnem mu bližšie informácie.

Bohuznáma rodina venovala na novú spovedelnicu a koberec milodar vo výške 500 €. Ostatné dary na kostol v uplynulom týždni činili 290 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

jan 1 2017

Farské oznamy na slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1.1.2017

 

nedeľa

1. januára

Panny Márie Bohorodičky,

slávnosť

 

PRVÁ NEDEĽA

V MESIACI

9.30 hod.

+ manžel Lukáč, brat Martin a rodičia z oboch strán

17.15 hod.

Eucharistická adorácia za pokoj vo svete

18.00 hod.

na poďakovanie za život a za pomoc pri operácii

pondelok

2. januára

sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi,

spomienka

18.00 hod.

prosba za úspešnú operáciu očí

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

3. januára

Najsvätejšieho mena Ježiš,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

+ manžel a rodičia z oboch strán

streda

4. januára

 

18.00 hod. TL

za farníkov (z nedele 1.1.2017)

štvrtok

5. januára

PRVÝ ŠTVRTOK

18.00 hod.

na poďakovanie Pánu Bohu za šťastný pôrod a zdravé bábätko

piatok

6. januára

Zjavenie Pána,

slávnosť

 

PRIKÁZANÝ SVIATOK

 

PRVÝ PIATOK

9.00 hod.

+ Miroslav Mlynár

(omša po pohrebe zo 14.12.2016)

10.30 hod.

za farníkov

sobota

7. januára

PRVÁ SOBOTA

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

+ Božena Bašnárová

nedeľa

8. januára

Krst Krista Pána

sviatok

9.00 hod.

za Božiu pomoc a úspešnú operáciu manžela Jozefa

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes začíname sväté omše vzývaním Ducha Svätého, aby nás viedol po všetky dni začínajúceho sa roka 2017. Pri tomto úkone môžeme získať úplné odpustky. Preto je správne pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a vylúčiť pripútanosť aj k ľahkému hriechu.

V trojkráľovom období je zvykom požehnávať príbytky. Kto by mal záujem o požehnanie domu alebo bytu, najmä nového, môže sa prihlásiť v sakristii.

Minulú nedeľu sa konala farská ofera. Vyzbieralo sa 982,27 € a k tomu pribudol ešte osobitný vianočný milodar vo výške 790 €. Srdečne ďakujem všetkým darcom, nech Boh odmení a požehná Vašu štedrosť. Nová spovedelnica by mala podľa predbežnej cenovej ponuky stáť okolo 2.500 €. Po čase uskutočníme ďalšiu zbierku a pustíme sa do realizácie.

Koledníkom Dobrej noviny venovali rodiny, ktoré navštívili, milodary v celkovej výške 582 €. Peniaze boli odoslané organizátorovi zbierky, ktorým je eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a budú použité pre rozvojové projekty v Etiópii.

Pred prvým piatkom budem spovedať vo štvrtok od 17.00 hod.

Budúcou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Odloží sa betlehem, vianočná výzdoba môže v kostole zostať do Hromníc.

21. ročník farského plesu bude v sobotu 18. februára v priestoroch myjavského gymnázia. Cena lístka zostáva nezmenená – 17 €.

Za členov Farskej ekonomickej rady som s platnosťou od 1. januára 2017 na obdobie piatich rokov menoval Jána Halása, Marka Hrina, Branislava Magulu, Jozefa Moleka a Máriu Serdahelyovú.

Farnosť Myjava žiadala a riadnym konaním získala povolenie na výrub stromov v okolí kostola a fary. Ak by mal niekto z farníkov záujem o drevo z výrubu, poskytnem mu bližšie informácie.

Milodary v tomto týždni činili 50 €. Pán Boh zaplať.

 

dec 29 2016

Koledovanie Dobrej noviny 2016

Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, sa mladí a deti z Farnosti Myjava vydali na koledovanie Dobrej noviny do rodín. Navštívili viac než 15 domácnosti, ktorým priniesli radostnú zvesť o narodenom Spasiteľovi spolu s možnosťou konkrétnym spôsobom preukázať dobro deťom v Etiópii prostredníctvom finančnej zbierky. Informácia o výsledku zbierky bude vo farských oznamoch.

 

 

dec 29 2016

Jasličková slávnosť 2016

V nedeľu Pánovho narodenia popoludní sa vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave konala jasličková slávnosť, ktorú si pripravili deti a mladí z farnosti. Divadelným spracovaním vyrozprávali príbeh pastierov, ktorým sa v noci zjavil anjel a pozval ich na cestu do Betlehema hľadať a nájsť narodené Božie Dieťa. Dialógy boli previazané s vianočnými piesňami. Po skončení dramatizácie sa jasličková slávnosť zakončila adoráciou a eucharistickým požehnaním.

 

 

dec 25 2016

Farské oznamy na nedeľa Narodenia Pána – 25. decembra 2016

 

nedeľa

25. decembra

Narodenie Pána,

slávnosť

0.00 hod.

+ rodičia Adam a Mária a starí rodičia z oboch strán

9.00 hod.

+ rodičia Pekníkoví, syn Daniel a starí rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Jasličková slávnosť

zakončená eucharistickou adoráciou

pondelok

26. decembra

sv. Štefana, prvého mučeníka,

sviatok

9.00 hod.

za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre vnučku pri pôrode

10.30 hod.

na dobrý úmysel

utorok

27. decembra

sv. Jána, apoštola a evanjelistu,

sviatok

18.00 hod.

+ rodičia Harnošoví, starí rodičia a brat Jozef

streda

28. decembra

sv. Neviniatok, mučeníkov,

sviatok

18.00 hod.

na poďakovanie za 32 rokov manželstva

štvrtok

29. decembra

 

18.00 hod.

+ Mária a Václav Kohout

piatok

30. decembra

Svätej rodiny Ježiša Márie a Jozefa,

sviatok

18.00 hod.

+ starí a krstní rodičia

sobota

31. decembra

sv. Silvestra I., pápeža,

spomienka

16.00 hod.

za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku pri štúdiu

23.30 hod.

Eucharistická adorácia

nedeľa

1. januára 2017

Panny Márie Bohorodičky,

slávnosť

9.30 hod.

+ manžel Lukáč, brat Martin a rodičia z oboch strán

18.00 hod.

na poďakovanie za život a za pomoc pri operácii

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

K slávnosti Narodenia Pána patrí oktáva – teda osem dní až do 1. januára, ktoré prežívame ako jeden veľký sviatočný deň.

Dnes sa koná farská ofera na novú spovedelnicu a koberec do nášho farského kostola.

V pondelok 26. decembra popoludní navštívia koledníci Dobrej noviny prihlásené domácnosti. Približný čas príchodu bude uvedený na rozpise na nástenke.

V stredu bude svätá omša nie na Turej Lúke, ale v Myjave.

V sobotu bude svätá omša tiež nie na Turej Lúke, ale v Myjave. Keďže sa bude začínať o 16.00 hod., nebude s platnosťou na nedeľu. Zakončená bude štatistickými údajmi, zhodnotením uplynulého roka v našej farnosti a ďakovnou eucharistickou adoráciou.

Posledné chvíle roka 2016 a privítanie nového roka budeme môcť prežiť pri vyloženej Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Adorácia sa začne o 23.30 hod.

Na Nový rok – 1. januára budeme na začiatku obidvoch svätých omší vzývať Ducha Svätého, aby nás viedol po všetky dni začínajúceho sa roka 2017. Dopoludnia bude len jedna svätá omša, druhá bude večer o 18.00 hod.

K dispozícii je vianočné dvojčíslo Katolíckych novín so zaujímavými prílohami. Cena je 1 €.

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k sláveniu Vianoc v našej farnosti. Vďaka patrí aj spevákom počas adventných rorátov a tým, ktorí pripravili program na námestí pri zapaľovaní štvrtej adventnej sviece.

Milodary v tomto týždni činili 15 €. Pán Boh zaplať.

 

dec 18 2016

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu – 18. decembra 2016

 

nedeľa

18. decembra

4. adventná nedeľa

9.00 hod.

za spásu duše pána Vlachoviča

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

19. decembra

 

18.00 hod.

za obrátenie, dar viery a zdravie pre synov

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

20. decembra

 

18.00 hod.

za živých a + členov ružencového bratstva

streda

21. decembra

 

6.00 hod.

za dary Ducha Svätého pre Katarínu a Luciu

štvrtok

22. decembra

 

7.00 hod.

+ rodičia Kašperoví

piatok

23. decembra

 

18.00 hod.

+ manžel Ján

sobota

24. decembra

Štedrý deň

16.00 hod.

na poďakovanie za duchovné a hmotné dobrodenia rodiny Hrinovej

24.00 hod.

+ rodičia Adam a Mária a starí rodičia z oboch strán

nedeľa

25. decembra

Narodenie Pána,

slávnosť

9.00 hod.

+ rodičia Pekníkoví, syn Daniel a starí rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Jasličková slávnosť zakončená eucharistickou adoráciou

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes podvečer o 16.00 hod. pripravuje naša farnosť program pri zapaľovaní štvrtej adventnej sviece na námestí pred Mestským úradom v Myjave. Pozývam k účasti.

V sakristii alebo na fare je možné nahlásiť starých a chorých v domácnostiach, ktorí by mali záujem, aby som ich pred vianočnými sviatkami navštívil a vyslúžil im sviatosti.

V sakristii sa môžu zapísať záujemcovia, ktorí chcú prijať do svojho príbytku koledníkov Dobrej noviny. Koledovať sa bude 26. decembra popoludní.

Stromčeky sa budú v kostole osádzať v stredu o 14.00 hod. Vyzdobovanie, upratovanie a príprava betlehema sa uskutoční vo štvrtok o 16.00 hod. Prosím ochotných farníkov o pomoc.

Nácvik jasličkovej slávnosti bude vo štvrtok o 15.00 hod. a v piatok o 9.00 hod.

V piatok o 8.00 hod. sa pred myjavskou nemocnicou posledným stretnutím zakončí projekt deväťmesačnej modlitby za život. Ďakujem všetkým, ktorí v dobrom i horšom počasí touto verejnou formou vyjadril svoj kresťanský postoj za život. Bolo by pekné, ak by sme sa tento piatok poslednýkrát stretli pri modlitbe v čo najhojnejšom počte.

Na Štedrý deň bude svätá omša o 16.00 hod. už vianočná – zo slávnosti Narodenia Pána. Platí pravidlo, že v predvečer sa svätá omša z nedele alebo slávnosti môže začínať po 17.00 hod. Dostali sme však trvalú výnimku, aby to na Štedrý deň v našej farnosti každý rok mohlo byť už o hodinu skôr, aby sa Štedrá večera v rodinách mohla v pokoji začať o 18.00 hod. Štedrú večeru začíname modlitbou Anjel Pána, modlitbou za zomrelých z rodiny, čítaním zo Svätého písma o narodení Ježiša Krista, zavinšovaním sviatkov, prípadne spevom vianočnej piesne.

Pred polnočnou svätou omšou sa od 23.30 hod. budú v kostole spievať koledy, ktorými tiež vyjadrujeme našu vianočnú radosť z narodenia Spasiteľa.

V nedeľu na slávnosť Narodenia Pána bude farská ofera, ktorej výťažok sa použije na novú spovedelnicu a koberec do nášho farského kostola.

Milodary v tomto týždni činili 25 €. Pán Boh zaplať.

 

dec 11 2016

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu – 11. decembra 2016

 

nedeľa

11. decembra

3. adventná nedeľa

9.00 hod.

za šťastný pôrod pre Marcelku

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

12. decembra

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

za duše v očistci

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

13. decembra

sv. Lucie, panny a mučenice,

spomienka

18.00 hod.

+ rodičia Slobodoví a rodina Hudecová

streda

14. decembra

sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi,

spomienka

6.00 hod.

+ manželka Ľudmila a jej rodičia

štvrtok

15. decembra

 

18.00 hod.

za prehĺbenie manželskej lásky

piatok

16. decembra

 

18.00 hod.

na poďakovanie za dobrodincov rodiny Halásovej

sobota

17. decembra

 

18.00 hod. TL

+ rodičia a brat

nedeľa

18. decembra

4. adventná nedeľa

9.00 hod.

za spásu duše pána Vlachoviča

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Po zvážení situácie v našej farnosti som pred časom žiadal Arcibiskupský úrad v Bratislave o ustanovenie mimoriadnych laických rozdávateľov svätého prijímania, aby počas nedieľ a najmä sviatkov netrvalo pri svätej omši rozdávanie svätého prijímania pridlho. Pre túto službu som vybral pána Branislava Magulu a pána Marka Hrina. Dnes sú obaja uvedení do tejto služby.

V sakristii sa môžu zapísať záujemcovia, ktorí chcú prijať do svojho príbytku koledníkov Dobrej noviny. Koledovať sa bude 26. decembra popoludní.

Kto by mal z detí a mladých ochotu koledovať, stretnutie a nácvik koledníkov bude dnes popoludní o 14.30 hod. na fare aj spolu s nácvikom detských vianočných piesní na sväté omše. Pozývam deti k účasti. Aj takto sa môžu radostnejšie pripraviť na vianočné sviatky.

Všetkých pozývam na dve zostávajúce adventné rorátne sväté omše v stredu o 6.00 hod. vo farskom kostole v Myjave. Treba si priniesť lampáš alebo nekvapkajúcu sviečku či kahanček. Po svätej omši sa koná pohostenie na fare.

Úmysly svätých omší na január 2017 budem zapisovať vo štvrtok po svätej omši vo farskej kancelárii.

Nácvik jasličkovej slávnosti bude v piatok po svätej omši.

Predvianočná svätá spoveď vysluhovaná viacerými kňazmi bude v sobotu 17. decembra od 9.00 do 12.00 hod.

V sakristii alebo na fare je možné nahlásiť starých a chorých v domácnostiach, ktorí by mali záujem, aby som ich pred vianočnými sviatkami navštívil a vyslúžil im sviatosti.

Počas uplynulého týždňa sa začalo s dokončovacími prácami okolo strechy na farskej budove. Strecha bola spravená, viacero vecí, najmä klampiarskych, však bolo nevyhnutné dokončiť.

Z dôvodu lepšieho naplánovania chcem dopredu oznámiť, že osádzanie stromčekov v kostole chceme uskutočniť v stredu 21. decembra popoludní. Vyzdobovanie, upratovanie a príprava betlehema by sa potom mohli konať vo štvrtok 22. decembra od 16.00 hod. do večera (preto bude svätá omša vtedy tiež ráno). Prosím ochotných farníkov o pomoc.

Budúcu nedeľu o 16.00 hod. pripraví naša farnosť program pri zapaľovaní štvrtej adventnej sviece na námestí pred Mestským úradom v Myjave. Pozývam všetkých k účasti.

Milodary v tomto týždni činili 170 €. Pán Boh zaplať.

 

dec 4 2016

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu – 4. decembra 2016

 

nedeľa

4. decembra

 

2. adventná nedeľa

 

PRVÁ NEDEĽA

V MESIACI

9.00 hod.

za Božiu pomoc pre manželku pri operácii

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Eucharistická adorácia (zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.)

pondelok

5. decembra

 

18.00 hod.

na poďakovanie Pánu Bohu a patrónovi sv. Štefanovi Uhorskému

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

6. decembra

sv. Mikuláša, biskupa,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

+ brat Michal, rodičia a starí rodičia z oboch strán

streda

7. decembra

sv. Ambróza, biskupa,

spomienka

6.00 hod.

za spásu duší zomrelých z celej rodiny

štvrtok

8. decembra

Nepoškvrnené počatie Panny Márie,

slávnosť,

PRIKÁZANÝ SVIATOK

7.00 hod.

za farníkov

18.00 hod.

za šťastný pôrod a zdravé bábätko

piatok

9. decembra

 

18.00 hod.

+ rodičia Mikuláš a Eleonóra a za živých potomkov

sobota

10. decembra

 

18.00 hod. TL

+ rodičia z oboch strán

nedeľa

11. decembra

3. adventná nedeľa

9.00 hod.

za šťastný pôrod pre Marcelku

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pri minulotýždňovej jesennej zbierke na charitu sa v našej farnosti vyzbieralo 391,66 €. Nech Boh odmení všetky Vaše milodary.

V utorok po svätej omši zavíta do nášho farského kostola svätý Mikuláš a obdaruje deti. Počas svätej omše sa deti môžu zapojiť do spevu, nácvik sa začne o 17.30 hod. na fare.

Všetkých pozývam na adventné rorátne sväté omše v stredu o 6.00 hod. vo farskom kostole v Myjave. Po svätej omši sa koná na fare aj malé pohostenie.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, sväté omše budú vo farskom kostole v Myjave o 7.00 hod. a o 18.00 hod.

Nácvik jasličkovej slávnosti bude v piatok po svätej omši.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si kalendár a podielovú knihu môžu ešte počas tohto týždňa prevziať v sakristii od p. Štefany Magulovej. Ročné členské činí 5 €.

V našom farskom kostole vidím ako najbližšie potrebné investície výmenu koberca v lodi kostola a zaobstaranie novej spovedelnice. Žiadal som Arcibiskupský úrad v Bratislave o dovolenie vyhlásiť zbierku na tieto účely. V tomto týždni som dostal súhlasné stanovisko. Keď budeme mať potrebnú sumu, zrealizujeme tieto investície. Farská ofera na Božie narodenie bude použitá na tento účel.

Milodary v tomto týždni činili 185 €. Pán Boh zaplať.