Piatkové pokánie

.

Všetci veriaci, každý svojím spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie. Aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavaním sa mäsa.

Porov. Kódex kánonického práva, kán. 1249

.

Všetky piatky v roku sú dňami pokánia (okrem piatkov, na ktoré pripadne liturgická slávnosť).

 

Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. zdržovanie sa mäsitého pokrmu

2. vykonanie skutku nábožnosti: účasť na svätej omši, modlitba krížovej cesty alebo modlitba bolestného ruženca (všetkých 5 desiatkov)

3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút

4. vykonanie skutku lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a podobne

5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné skutočné sebazaprenie