Sviatosti

.

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Týkajú sa všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ v živote kresťana.

.

Sviatosť krstu

Krst je základom celého kresťanského života a bránou ku všetkým ostatným sviatostiam. Ním sa človek začleňuje do Božieho ľudu a stáva sa členom Cirkvi.

Krst môže prijať len nepokrstený človek, ktorý slobodne prejaví vôľu prijať krst. Deti sa krstia na základe viery rodičov a krstných rodičov, pričom je potrebné, aby aspoň jeden z rodičov, alebo ten kto ich zákonne zastupuje, súhlasil s krstom dieťaťa. Pri krste dieťaťa musí byť tiež prítomná opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak takáto nádej úplne chýba, krst sa odloží.

Krstní rodičia plnia úlohu nielen rodinnú, ale ich poslanie je predovšetkým duchovné, plnia službu v spoločenstve Cirkvi. Berú na seba podiel zodpovednosti za výchovu svojho krstného dieťaťa vo viere a jeho duchovné sprevádzanie. Preto sa na krstných rodičov kladú tieto podmienky:

-vek aspoň 16 rokov

-prijatie krstu v Katolíckej cirkvi

-prijatie sviatosti birmovania a Najsvätejšej Eucharistie (prvé sväté prijímanie)

-život primeraný viere a úlohe, ktorú má krstný rodič prijať – pričom sa prihliada najmä na to, aby kandidát na krstného rodiča žil podľa svojho stavu: ak je slobodný, aby žil ako slobodný, nie vo voľnom vzťahu v spoločnej domácnosti s inou osobou bez manželstva; ak žije v manželstve, aby to bolo manželstvo platné pred Katolíckou cirkvou; ak jeho manželstvo bolo nešťastné a došlo k rozvodu, aby nežil v novom vzťahu či zväzku.

Keď rodičia prichádzajú na faru nahlásiť krst dieťaťa, nemajú mať dopredu rozhodnuté, kto bude krstným rodičom, keďže môže nastať situácia, že daná osoba nespĺňa základné podmienky stanovené Cirkvou pre túto úlohu. Je správne, ak rodičia prichádzajú s návrhom, kto by mohol plniť úlohu krstného rodiča pre ich dieťa a v rozhovore s kňazom sa dospeje k záveru, či je kandidát na to súci. Krstenec môže mať buď jedného krstného rodiča, muža alebo ženu bez ohľadu na pohlavie dieťaťa, prípadne dvoch krstných rodičov – jedného muža a jednu ženu, pričom tí nemusia tvoriť manželský pár.

Pri žiadosti o krst dieťaťa rodičia najprv kontaktujú kňaza podľa údajov na stránke „Kontakty“. Dohodnú si stretnutie na fare, kedy nahlásia krst a zapíšu sa osobné údaje dieťaťa. Na toto stretnutie prinesú rodičia rodný list svojho dieťaťa. Pred krstom sa koná ešte jedno náukové stretnutie kňaza s obidvomi rodičmi. Termín krstu býva zvyčajne vo vhodnom čase v sobotu alebo v nedeľu, prípadne v iný deň podľa dohody s rodičmi.

Pri žiadosti dospelého človeka o prijatie krstu v Katolíckej cirkvi treba kontaktovať kňaza podľa údajov na stránke „Kontakty“. Pri osobnom rozhovore sa dohodne priebeh prípravy na prijatie iniciačných sviatostí (krstu, birmovania a Eucharistie), ktoré vyžadujú primeranú prípravu, aby dospelý človek po krste vedel žiť ako kresťan – katolík.

.

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania vtláča do duše nezmazateľný znak, dovršuje krstnú milosť a tých, ktorí ju prijali obohacuje a posilňuje osobitným darom Ducha Svätého, aby sa užšie spojili so životom Ježiša Krista a jeho Cirkvi, a tak slovom a skutkom svedčili o Bohu a obhajovali vieru.

Veriaci sú povinní prijať túto sviatosť v pravom čase, po vhodnom poučení a primeranej príprave, pričom na Slovensku je Konferenciou biskupov Slovenska stanovený minimálny vek birmovancov na 13 rokov.

Vo Farnosti Myjava býva slávnosť birmovania vysluhovaná biskupom spravidla každé štyri roky, pričom ostatné vyslúženie tejto sviatosti sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2016.

.

Sviatosť Eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol kresťanského života. Všetky ostatné sviatosti sú na ňu zamerané, veď Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Slávenie Najsvätejšej Eucharistie, teda obety svätej omše, sa vo Farnosti Myjava koná podľa rozpisu uvedeného na každý týždeň na stránke „Farské oznamy“.

Úmysly svätých omší sa zapisujú zvyčajne okolo 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac podľa konkrétnej informácie uvedenej vždy vo farských oznamoch.

K svätému prijímaniu môže pristúpiť kresťan – katolík, ktorý bol na prvom svätom prijímaní, je v stave posväcujúcej milosti (teda nemá na duši ťažký hriech) a dodržal eucharistický pôst (hodinu pred svätým prijímaním nič nejesť a nepiť okrem vody a liekov). V stave ťažkého hriechu veriaci nesmie pristúpiť k svätému prijímaniu, kým sa nevyzná a nezmieri s Bohom vo svätej spovedi.

Slávnosť prvého svätého prijímania býva každý rok vo veľkonočnom období, pričom príprava prebieha od začiatku školského roka a prihlasuje sa na ňu hneď po letných prázdninách podľa informácie vo farských oznamoch. Deti mávajú katechézu a zúčastňujú sa svätej omše každý piatok večer a je pre ne, ako pre každého kresťana – katolíka, tiež povinná účasť na svätej omši každú nedeľu.

Prihláseným dlhodobo chorým v domácnostiach sa sväté prijímanie prináša pravidelne vždy v týždni pred prvým piatkom v mesiaci. Ak niekto akútne vážne ochorie, prípadne sa nachádza v nemocnici, treba kontaktovať kňaza so žiadosťou o prinesenie svätého prijímania podľa údajov na stránke „Kontakty“.

.

Sviatosť pokánia a zmierenia

Krst oslobodzuje človeka z moci hriechu a smrti a uvádza do nového života Božích detí. Neoslobodzuje však od ľudskej slabosti a od náklonnosti k hriechu. Pokrstení veriaci, ktorí pristupujú k sviatosti pokánia a zmierenia, dostávajú od Božieho milosrdenstva cez službu kňaza odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili.

Vo Farnosti Myjava sa spovedá vo všedné dni vždy pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu je možné pristúpiť k svätej spovedi podľa okolností a možností kňaza.

Pred prvým piatkom v mesiaci sa spovedá zvyčajne vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. do začiatku večernej svätej omše o 18.00 hod. Presná informácia býva vždy súčasťou aktuálnych farských oznamov.

Prihlásení dlhodobo chorí veriaci v domácnostiach majú možnosť svätej spovede každý mesiac v týždni pred prvým piatkom v mesiaci, kedy ich doma navštívi kňaz.

.

Sviatosť pomazania chorých

Ježiš Kristus mal súcit s trpiacimi a uzdravoval chorých každého druhu. Prišiel uzdraviť celého človeka, dušu i telo, preto nielen uzdravoval z telesných chorôb, ale aj odpúšťal hriechy. Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Sviatosť pomazania chorých spája trpiaceho človeka s Kristom, dodáva mu posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenie, udeľuje odpustenie hriechov (ak sa chorý nemohol vyspovedať), vyprosuje navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse a pripravuje na prechod do večného života.

Prijímateľom sviatosti pomazania chorých je veriaci človek, ktorý sa pre chorobu alebo starobu začína nachádzať v nebezpečenstve smrti. Tiež je vhodné prijať túto sviatosť pred vážnou operáciou. Pomazanie chorých môže človek prijať aj opakovane, ak sa jeho choroba zhorší alebo ak po vyzdravení upadne do ďalšej ťažkej choroby, prípadne ak sa u starého človeka jeho slabosť stupňuje.

Sviatosť pomazania chorých sa vo Farnosti Myjava vysluhuje na požiadanie chorých veriacich alebo ich príbuzných v kostole (ak dokážu prísť), v domácnosti alebo v nemocnici.

V prípade akútneho stavu vážne chorého či zomierajúceho človeka sa treba podľa údajov na stránke „Kontakty“ obrátiť na kňaza v ktorýkoľvek čas. Ak by bol telefonicky nezastihnuteľný, najistejšou cestou vo vážnom prípade je poslať SMS na mobilné číslo alebo e-mail na farskú adresu.

.

Sviatosť posvätného stavu

Posvätný stav je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov, kňazov a diakonov.

Z Farnosti Myjava ako rodáci pochádzajú dvaja žijúci kňazi: vdp. Roman Stachovič, ktorý pôsobí v Bratislavskej arcidiecéze a vdp. Dušan Molek, ktorý pôsobí v Nitrianskej diecéze. Viac informácií o nich sa nachádza na stránke „Kňazi – rodáci“.

Z Farnosti Myjava sa v súčasnosti nikto nepripravuje na prijatie posvätného stavu v kňazskom seminári.

.

Sviatosť manželstva

Cirkev s posvätnou úctou hľadí na manželský zväzok, ktorým muž a žena ustanovujú medzi sebou dôverné spoločenstvo celého života a ktorý je svojou povahou zameraný na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrsteným mužom a pokrstenou ženou Ježiš Kristus povýšil na hodnosť sviatosti. Milosť tejto sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života. Jednota, nerozlučiteľnosť a otvorenosť pre plodnosť sú pre manželstvo podstatné. Polygamia (mnohoženstvo) je nezlučiteľná s jednotou manželstva. Rozvod rozlučuje, čo Boh spojil. Odmietnutie plodnosti zbavuje manželský život jeho najvzácnejšieho daru, ktorým je dieťa.

Cirkev venuje príprave snúbencov na manželstvo osobitnú pozornosť. V Bratislavskej arcidiecéze je od 1. septembra 2016 pre všetky páry záväzná rozšírená príprava na manželstvo. Od snúbencov sa preto požaduje, aby úmysel uzavrieť manželstvo v katolíckom kostole v Myjave prišli oznámiť aspoň 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša. Najprv kontaktujú kňaza podľa údajov na stránke „Kontakty“ a dohodnú si začiatočné osobné stretnutie, kde sa bližšie spozná ich situácia, dohodne sa presný termín a hodina sobáša, spíše sa zápisnica o predloženej žiadosti uzavrieť manželstvo, vylúči sa prítomnosť prekážky slávenia manželstva, prípadne sa podniknú kroky na vybavenie potrebných povolení – ak ide o miešané manželstvo katolíckej stránky s nekatolíckou či nepokrstenou stránkou alebo ak snúbenci nie sú z územia Farnosti Myjava.

Následne snúbenci absolvujú kurz predmanželskej prípravy, ktorý sa v dohodnutých skupinových termínoch koná v pastoračnej miestnosti na fare s kňazom a lektorským manželským párom. Kurz predmanželskej prípravy obsahuje stretnutia na tieto témy:

I. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva

II. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

III. Manželská láska

IV. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

V. Kresťanská viera

VI. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine

VII. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

VIII. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

IX. Sviatosti, sviatosť manželstva

Na záver prípravy sa koná stretnutie ohľadom priebehu sobášneho obradu a snúbenci katolíckeho vierovyznania pristúpia k sviatosti pokánia a zmierenia.

.