Pohreb

.

Pri pohrebe svojich veriacich Cirkev s dôverou slávi veľkonočné tajomstvo, aby tí, čo boli krstom pričlenení k zomrelému a vzkriesenému Kristovi, smrťou vošli s ním do života. Modlitba je duchovnou pomocou pre zomrelých a pre pozostalých útechou i nádejou v ich bolestnom žiali..

Pochovať katolíckym pohrebným obradom môže kňaz len zomrelého človeka, ktorý bol pokrstený v Katolíckej cirkvi. Katolícky kňaz môže byť prítomný, prípadne predniesť modlitbu na pohrebe človeka iného vierovyznania, ak to bolo jeho prianím alebo o to prosia pozostalí.

Katolícke pohrebné obrady sa vo Farnosti Myjava začínajú vždy v obradnej sieni na Dolnom cintoríne v Myjave, kde po prvej časti pohrebného obradu nasleduje pochovanie na Dolnom cintoríne v Myjave, pochovanie na Hornom cintoríne v Myjave alebo prevoz na kremáciu. Pohreby sa konávajú aj v obradnej sieni a na cintoríne v mestskej časti Turá Lúka.

Veriaci človek by mal odísť z tohto sveta na večnosť zmierený s Bohom a zaopatrený sviatosťami zomierajúcich. Preto je veľmi dôležité, aby blízke osoby zomierajúceho človeka vypočuli jeho prosbu o zavolanie kňaza alebo sa ho sami spýtali a ponúkli mu túto možnosť, najmä ak ide o vážne nebezpečenstvo smrti.

Najviac sa pre večnú spásu človeka dá urobiť pokiaľ človek žije a môže si vzbudiť úkon ľútosti nad hriechmi celého svojho života a zveriť sa na poslednej pozemskej ceste do rúk Božieho milosrdenstva. To je možné aj pokiaľ človek nevníma alebo je v kóme, keďže vnútorný duchovný život nie je limitovaný slabosťou tela. Sviatosti zomierajúcich však môže kňaz vyslúžiť len dokiaľ nenastala smrť. Potom je možné len odporúčať dušu zomrelého človeka Bohu a modliť sa, aby dosiahol pokojný odpočinok v nebeskej radosti. To je aj poslaním katolíckeho pohrebu.

V prípade úmrtia príbuzní v ktoromkoľvek čase kontaktujú kňaza podľa údajov na stránke „Kontakty“. Ak by bol telefonicky nezastihnuteľný, najistejšou cestou je poslať SMS na mobilné číslo alebo e-mail na farskú adresu. V koordinácii s pohrebnou službou sa dohodne deň a hodina pohrebu a tiež, kedy pozostalí prídu na faru, prinesú dokument „List o prehliadke mŕtveho“ a spíšu sa údaje o zomrelej osobe pre účely cirkevnej matriky. Zároveň sa dohodnú podrobnosti katolíckeho pohrebného obradu.